Jouw zoekopdracht * heeft 1724 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • De Panne

Filters

De Belgische standaard

fi, *- Jswup -M8 11 7 «SS8'\ Donderdas 13 J «mi i » i a Abqswbmshïsii i —v~ K V«sr Soldat*® [; i maaad fr. x,95 a maaadeH a,50 '• S maaodca j,75 £ i? — 0— Wj Mict 8aidatea 'tL la 't laad. ' $ I B3**J*d fr. 1,75 • maacdcB 3,50 S maandca $,35 Bnitrt 't laad: I miud fr. ajo I Blulll 1,04 ' S maanden 7,50 **»»»- DE BELGISCHE ...

De Belgische standaard

_ j. •*> VTf m m ZateMag 27 Éei 1916 DE BELGISCHE STAnDAARD w PGMbl UpolCUGYo • ITlt £-* JLvjsjuxrai^iïji a-fc ^ w «. * Pj Bertraw» Va» dkb. Schbldkn, Dr Van db Ferre, B' ]. Van de AboacemeBtsprii?-: Voor soldaten : Vopr i maand fr. 1,35 Veor a luaasïdca £r. 3,50— Vacr 3 ®*e£iû«i ir. «,75 a» Kiet sold&ten iii H iand : ...

De Belgische standaard

4dc Jaar Nr 173 (1044; Woensdag2l Oogât i&id Abonhemsntbh -°- Vaor Soldaten i miand 1,35 fr. amt*nden a,50 3 munden 3,7s —0— Niet Soldâtes \ in 't land 1 maand fr. 1,75 a munden 3,50 Smaanden 5,15 —o~ Bniten 't land ' 1 maand fr. 3,50 3 maanden 5,00 3 maanden 7,50 —o™ i DE BELGISCHE STANDAARD Opstsl ...

De Belgische standaard

Lff JîlSLP* W; 1 B4';2QÎ Woensdfôf* 25 Juli fflî m I iBOSEKESTPR® 4 I —:o:— \foor Sold&ten; -i [ ina&nd fr. IJ5 l|flu»n<ien a-5° ; |(o»ttien 3-75 K met Soldaten , I m nland : |, ,naân<i fr. 1 75 ||j owndfD 3-50 Kpttoden 5-35 s; __ — Laites 'tlàad : '< Kjnaand fr. 2.50 », ■lœaifiden 5-00 ^hiBaatiiieo 7-5° DE ...

De Belgische standaard

l« Jaar - Nr 202 y Viîf centiemen het nummer Donderdag 11 Novemoer Itflè De Belgische Standaard _ . ~ DAQBUSJD Foor 0od an Haard en tj&nd Haap Ta&i su vols « , '. - •- *- - " *" —' - — Voor «Ue mededeeSiagen zich wenden l'ot i. Ab^i^mmia^ijaZcr «0 awaajaar» (» bli TOoroifttUltaR» 8®«fctror<S*r : ILDEFONS ...

De Belgische standaard

SI S 772 fondas 23 en Maandag 24 Septembef un I. jjr jSoTÀnt*^ Ljétit L#d«* i«? .ff*"4"11' pi Boldattei U '(IaBd : jnàa'i fr. l-'> guides 3-5 jK^fîïS fr-" j,#»» 'llA/sd Laden §.« lïsdsss g.î DE BELGISCHE STAnDAARD OPSTBL B» E B H B B 8 ÏTÎiiA ; «afoCogfcî'H*# Zbsïmjk. SJK P6KKS Kieine uckoa- diglti=n : t},3/5f,de ...

De Belgische standaard

m* 2B3 s Donderdag M Octobr I® ' IUH1EMEET2PRIJI ■ ■■■ r- 53 l'por soldat*» i f ss&and f. ï-»S 4 B»anden a-5° $ nuiaadea 3-75 (KM soldais») t in 'i lattd I smnd f. i-?S 5 «uusdea g-5o | «**n4«e 5- »5 Bw?zv 't laad g measd L ï3-§o i «t&nden $oo ■»a&d«£ J- ...

De Belgische standaard

l ste Jaar. — N° $ Vijf centiemen het nummer Trijdag 5 enZaterdag 6 Feb. 1915. De Belgische Standaard Voor aile mededeelingen zich wenden tôt : ViL-LA M A COQUILLE, ZEEDIJK, DE PANNE. Aankondigingen : 0,25 fr. de regel. — Reklamen : 0,40 fr. de regel Vluchtelfngen : 3 inlasschingen van 2 regels, 0,50 fr. «DcBelgische Standaard» verschijnt ...

De Belgische standaard

I»®11 J&&? M ? 91,746 fondag 26 en Maandag 97 JS ugustus Uif r âK<I18ir?f*Kl —!0!"-Toor Bold*t*n: nuând fr. t.aj tiauDd» a.50 .. } mtftndeB s-75 •; NietScldatea j in 't laad : i maànd fr. 175 ^ 4 maandea 3.5c ] tnutadîU §.s§ Bnite» 'il&ad : fc I maand fr. 3.50 •-a tna*ndeu 5.00 BSfttïldtO 7«So «0-» DE ...

De Belgische standaard

I 4UC Jaar - JN 32 (90,> Zaterdag 2 Maart ini& • :r - - - » "rr^' * pa- —-"ry^: I- -?■• MéIS«ïslâifSêi » Pas* ■tt^â flr.suiR awiseïaa ■s%8.ç&-s s.|8 '.' ' ' i*SSÊ fc^â>i;*î1 :'.r. I aktàfjiwï 3.3. sisaaaiss 8» 35 Ee-Ssa 'g Jaci .• 8 BSBftSd ff, «.go ï sajit&éea §,,es SBÊM'BÇS ...

De Belgische standaard

5lD,Jaar Nrf 53 sic Zondag 11 en Maanda* 12 Nôvember 1917 fïlMSISÏB'H -m ïr«»p 8»\W**ï aùld ÏS.1.8i C.JQ : | Bfcta»?*»» *.?i IWèî ' In 't leiisj. ï ri>»àa<i fTo Î-7J a muuidm 5.30 | «k»b:.'-3S JMS szrrnmimtm Baitea '(Umd : l Kiï.snd fr. a.30 Smsesdsa 5.ao ®*Rî!dta 5>S* DE BELGISCHE STAnDAARD 0P8TSL j « | EBE^IIK ...

De Belgische standaard

8lê Jaar 51 50 607 Vrijclag 9 Maart 1917 IKIII^IS?!F£U3 ! Mill ■< — Foor SoldMtm: z msc.nsd ît, i.aï a smjiAv*. &5® 4 ffi*k3ds» £■#$ > u..» Mit S6?<WftN>! la 1 ÏAnd i t mwsad fr. 1.75 • m*; - ■•«w 3,50 | bbïj -«<- S-«S BniUtn 't l*nd : I nuiïîé fcr. a.50 a tr.iïcidea 5.00 | nms ieo' 7.50 DE BELGISCHE ...

Pagina's