Jouw zoekopdracht heeft 647 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • 1914-06

Filters

Publicatiedatum
1914647

La Flandre libérale

40* Innée ~ Hardi 23 Juin 1914 QUOTIDIEN. -10 CENT. R. 174 — Hardi 23 Juin 1914 LA FLANDRE LIBERALE IA.BONNEMENTS 1 moi». I mois. I mon. 1 u. BELGIQUE s Fr„ 2.00 4.00 8.00 16.00 UNION POSTALE s Fr. 3.75 9.00 18.00 36.00 ■a •'abonni ao huraau du Journal et dans loua las bureaux it porta RÉDACTION, ADMINISTRATION ET IMPRIMERIE 6AND, I, ...

De waarheid: socialistisch weekblad

8e Jaargang. Nr 26 Prijs : 5 Centiemeii Zondag 7 Juni 1914 DE WAARHIED ORGAAN VAN DEN " VRIjEN SOCIALISTENBOND „ Sleolits li3j clîe cl43 vrJj» lxoiti van anderen lief heeft 1 s» die seelf waa t*-difir. ALLE BRIEFWISSELINGEN TE ZENDEN NAAR DE Nieuwe Veemarkt, 19, GENT ABONIVBM^NTSPRIJS » Voor 3 raaanden Fr. 1-00 Voor 6 raaanden » 2-00 ...

Messager de l'Archiconfrérie de Notre-Dame du Sacré-Coeur

pllp MESSAGER DE LflRCHICOnFRERIEI DE n.H DU SACRE CŒUR! fWERBOuE. ^ Lue est ^ l'espérance des désespérés 5.Epbrenn 28 Juin 1914 ...

Fondsenblad: handel, nijverheid, taal, godsdienst

Dinsdag 23 Junï 1314 Prijs per nummer: 5 centiemen 45e jaar,fmim. 144 Telefoon 694 FONDSENBLAD Telefoon AAHKONDIGINGE1V : Voor. aile aankondigingen wende men zich ten bureel< f van het blad, —O— KETELVEST, Num. 16, te GENT. VLAAMSCH LÂND •Handel, Nijverheid, Taal ©n Godsdienst VERSCH !J N EN DE ALLE WERKDAGEN rr"nu-jrrmiiinifiii ...

Lloyd anversois: journal maritime emanant des courtiers de navires

ANVERS, Mercredi 3 Juin 1914 Le numéro 20 centimes Cinquante-septième Année - No 17.058 PRIX DE L'ABONNEMENT : PAYABLE PAR ANTICIPATION : Anvcri. . Fr. 10,— par trimestre. Intérieur ,11,50 Hollande et le Grand / j 3 75 Duché de Luxembourg! Autres pays de l'Union Postale Frs 16,— par trimestre. On s'abonne dans tous les bureaux de ...

Journal de Gand: politique, industriel, commercial et littéraire

ABONNEMENTS : BELGIQUE : 16 francs par an ; 7-50 francs pour six mois ; 4 francs pour trois mois Pour t étranger, le port en su* RÉDACTION & ADMINISTRATION : 3. RUE DE FLANDRE, 3. GAND TÉLÉPHONE 665 ANNONCES' Yotr le tarif au bas d« la dernière page du Journal. L'Impôt au Congo Lt grotesque et l'odieux Polygamie et travaux jorct La ...

L'étoile belge

PRIX DE L'ABONNEMENT: POUR BRUXELLES : Un ta : I» fr.; 6 mois, fr. C.âO; 3 mois, Ir. 3.5® POUR LA PROVINCE : Cn an : t© fr.; 6 mois, fr. S.50; 3 mois, 5 tr. BUREAUX : rue des Sahles, 13, ouverts de S à le h. En province il suffit de remettre le prix de l'abonnement au fùcteur Edition G W iicurBi Tempér. moy*« aorra^.le7.I5^j Maximum do la ...

Neptune: scheepvaart, handel, scheepsbouw, schippersbelangen enz. =...

|iNSuMM°E$ 10 CENTIEMEN Journal tri-hebdomadaire JEUDI-DONDERDAG jg ju!>Ti 1914 Verschijnende 3 maal per week ^ f^GANG N° 72 abonnements abonnenienten « Jelgique Par an • • "10.00 fr. £ Jelgië Per Jaar • • • I Hollande par an . . ^ 2 5Q I Jolland per jaar . Ij,très pays - • |6>qq V iadere landen i». jj souscrit dans ...

De diamantbewerker: orgaan van de Algemeene Diamantbewerkersbond van België

DE DIAMANTBEWERKER Redakteur : L. VAN BERCKELAER Bureelen : Plantijnlei West, 66-68, Antwerpen WEKBLAD VAN DEN A.D.B- Telephoonnummer : - 2527 - Telegramadres : ADEB. Onxe"Diamantbewerker" Van af heden gaat ons nieuw or-gaan met eene acht à negen duizend nummers de wereld in. Eene kleine vijfduizend voor de georganiseerden van Antwerpen ...

De drukpers: officieel orgaan der Stedelijke Federatie van de Boek- en...

DE DRUKPERS Ofîioieei orpan nef siedeiijKB Feaeratie van ne BoeK- en Druknijveitieiii van fiant - VersGhijnt maamieiijM ABONNEMENTSPRIJS PER JAAR : België 1,50 Buitenland 2,50 Ailes Wat Redactie en Adminislratie betreft te zenden : VAN AK.ENSTRAAT, 8. — GENT. AANK.ONDIGINGEN : Volgens overeenkomst en voorop betaalbaar. Strijdt Voor een goed ...

De bouwarbeider: orgaan van het Nationaal Verbond der Christene...

2Z9-0^8- Negende Jaargang. Juni 1914. — Nieuwe reeks Nummer 6. BOUWARBEIDER Artikels, briefwisselingen en mededeelingen moeten ten laatste tegen den ttûeeden Zondag der maand mgezonden worden. Aile medewerking îs ons welkom, op voorwaarde dat de schrijvers zich laten kennen. Stipte geheimhouding is ver-zekerd. Opstel : Holstraat, 65, GENT. ...

La chronique: gazette quotidienne

■ iimli »» ilitn 11)141 — Kdition It.C CINQ CENTIMES LE NUMERO POUR fTOUTB t'A! BELGIQUE : 4To année. — 1*1° ITS LA CHRONIQUE "" i BUREAUX / 5 et 7, Gtlorie da ïtoi'(Passagc Siint-Hubcrl) ■RUXILLI1 GAZETTE QUOTIDIENNE TÉLÉPHONES Administration: N« 7S81& Rédaction. N« 1408» ABONNEMENTS ; Bruxelles • 12 francs par an ...

Pagina's