Jouw zoekopdracht heeft 357 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • 1915-05

Filters

Publicatiedatum
1915357

Het volk: christen werkmansblad

Aile briefwisselirtgen vraeht-frrij te zenden aan Ang. Van Sseghem, uitgever voor de naaml. maatsch. « Drukkerij Het Volk», Weersteeg, n° 16, Gent. Buxeel voor West-Vlaanderen: IGtaston Bossuyt, Gilde der Am-Uachten Kortrijk. Telefoon 523. Bureel van Antwerpen, Bra« jbant en Limburg : Viktor Kùyl, j^inderbroederstr., 24, Leuven. HET VOLK Mon ...

Le XXe siècle: journal d'union et d'action catholique

90e ANNÉE. — Série nouvelle.. — N° 1SI -- - M,-s,:srrt*i~rr*xrspïœms.Z£SrS3i<3 T n < -tf <!«-« A * •/\ • U tf ï t " a«+3mfO fit rreisnrfMlSS Ail VBJSNTY Mercredi 12 Mai 1915 PÉDACTION & ADMINISTRATION j£ter me de la Boars» — IB HAVRE Téléphone: Le Havre n" 14.05 Biresteur : FERMD ÎÎE3EA7 Tontes les ...

L'indépendance belge

L'INDÉPENDANCE ROYAUME-UNI: ONE PENNY, BELGE. CONTINENT s 15 CENTIMES ^dministbation et redaction: bureaux a paris : • , MnTq q q-riti ttifiq \ tcdor koust. tudob st., london, E.c. u, place de ^ fc ussk LONDRES, LUNDI 31 MAI 1915. abonnements : 16 mois! î? shji lings. . Conservation par le Progrès. TELEPHONE: CITY 3960. TEtEPH.: ...

Het volk: christen werkmansblad

Aile briefwisselingen vracht-▼rij te zen den aan Aug. Va» Iseghem, uitgever voor de riaamt. Knaatsch. « Drukkerij Het Volk», Ikleersteeg, n° 16, Gent. Bureel voor West-Vlaanderen: 'Gaston Bossuyt, Recolletten-^traat, 14, Kortrijk. 1 Bureel van Antwerpen, Bradant en Limburg : Viktor Kuyl, Minderbroederstr., 24, Leuven. HET VOLK Men schrljft ...

De week: geïllustreerd blad: geschiedenis, kunst, letterkunde

1s'e JAARGANG MEI 1915 N' 10 DE WEEK GtlLLUSTREERO BLAD ~<sam**** -*mz&.z->. -t^jsx^ •-- - ~ • ~- -~ - ABONNEMENT : België : 8 franken Ket jaar Buitenland : 1 0 franken het jaar -" — GESCHIEDENIS, KUNST, LETTERKUNDE 12 BLADZIJDEN 15 CENTIEMEN HET NUMMER BEHEER : C. Van Cortenbergh Keizerstraat, 12, Brussel DE PIER VAN ...

Vooruit: socialistisch dagblad

Drekster-Uttgeefster gain; Maatschappij H ET LICHT bestunrder ; P. DE VISCH. Letieb«rg-Qent . . REDACTIE . .• ADMINISTRAT1E HOOGPOORT, 29. GENÎ VOORUIT Orgaan der Belgische Werkliedenpartij. — Verschijnende alle dagen. ABONNEMENTSPRUS BELGiE Drie maanden. , » , , fr. 3.25 Zes maandea • . , , . fr. 6.50 Een jaar fr. 12.50 Mets abonneerî ...

Vooruit: socialistisch dagblad

Drvkster-UitgecTeter Sam: Maatschappij H ET LICHÎ beatuarder: P. *>E VISCH. Leiebtrî-Oent . . REDACTIE . . ADMIN1STRATIE HOOGPOORT. 29. GENT VOORUIT AECNNEMENTSPRIJS BELGIE Crie maandea. . . , , tr. 3.23 Zea maandea . . , , . fr. 6.50 Een jaar. ...... fr. 12.50 Men abonneert zîcî» op a!!e pcsCLureelea ■ DEN VREEMDE Drle maanden ...

Het Vlaamsche nieuws

Ldag 9 *9*5 Eerste Jaarg Mr 115 rJTfyS? -JE» à'-aS. Prijs' :' s Ceutietnen door geheel België ÏÎHÎT vlaamsche Nieuws .Het bmi togelicht en meest ^erspreid Nleuwsblad van België, - Vmckynt 7 m&al per week:^^ IÀBONNEMKN i 8PSIJZEN : m frcei oïi i P* S.mau&s | ff I!38ai I-M | Per S neaasdeo 7.80 f«r jaar 14.— SËSTUUfi : -4H0BJS ...

Le bruxellois: journal quotidien indépendant

BinSIBMl ïfllTll - Bf.s iàï ÉBÏ*Â'Q» 31U.BBIÏB! «B.eBB SMMKCÏIMi Êr&ùi Jïï ri 'wê~~a"g j'j «ïïifiOS S. SïTM'tfiroHH ■ M*i mis LE BRUXELLOIS ABOIVIVaMïiOTXS S | su, 12 fraccs. — 6 mois» 7 francs. ~ 3 mois, 4 fasses. 1 mois, % âcaûcso Journal cj u.0 t.i<cli® :s3. -• ibi<aéî>©a3LCÎ^Mttit ...

Het Vlaamsche nieuws

oeosdag 5 Mei 1915,. Eerste Jaarg. Nr 111 Prijs : 5 Ceotiemen door geheel België XTin^n"8 JL «L jJTmSi'J JL Vaamsche Nieuws Hat hmmt ing«Iicht en meest ^er&preid Nieuwshlad van België* - Verschijnt 7 ma&I per week ABONNEMENTSPRIJZEN : fer wtek ®-3S 1 Per 3 maanden 4.— P;r vm»*à '-®® I Per 6 maanden 7,50 Per jaai 14 ...

De Belgische standaard

1«* Jaar. — N° 53 Vîjf centiemen het nummer Donderdag 6 en Vrijdag 7 IVIei 1915. De Belgische Standaard Door Taal en Volk Voor God en Haard en Land < OE BELGiSOHE STIOAAnO » ?ersshipt 4 maai te «8É. Abonnejnentsprijs \ oor 50 nunimers bij vooruitbetaiing. Voor de soldat on : 2,50 fr. Voor de niet--,, n,xi — in 7 land 3.50 fr. ; buiten ...

Vooruit: socialistisch dagblad

—-IIIB^IIII I Dnikster-U Itgeeîstcr Snra: Maatschappij H ET LICHT bestunréers p. DE VJSCH. Lcdebcrg-Qent . . REDACTIE . . ADMINÎSTRATIE ROOGPÛORT, 29. GENT VOORUIT Orgaan der Belgische Werktiedenparii/\ — Verschijtiende a/le dagen. ABONNEMENTSPRIJS BELGÎE Drie maanden. , , , , ti 3.25 Zes maandco • . « « . fr. 6.50 Een jaar ....... ...

Pagina's