Jouw zoekopdracht heeft 357 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • 1915-05

Filters

Publicatiedatum
1915357

Het volk: christen werkmansblad

îijf«BTwiiitigs(e Jaar. — R 122 BoSsdlenst — Huisyezin — Eigsnio® iaandag, 3 I» 1915 Aile briefwisselin gen vracht- | crij te zen den aan Aug. Va* Isoghem, uitgever voor de naamî. ftiaatsch. « Drakkerij Het Volk», Meersteeg, n° 16, Gent. Bureel voor West-Vlaanderens Gaston Bossuyt, Recolletten-Etraat, 14, Kortrijk. Bureel van ...

De legerbode

den Dinsdag, Donderdag en Zaterdag verschijnende Dit blad is VOOR DE BELGISCHE SOLDATEN bestemd ; iedere compagnie, escadron, of batterij ontvangt tien of vijftien Fransche "ten Nederlandsche exemplaren. goemrijfee Bladzljden OP DEN YSER Onze batterijen te Sint-Ms en te Nieiiwpoort (Vervolg) Behalve de artillerie rail de 6e gemengde brigade, ...

Het volk: christen werkmansblad

Wijfea Twiatigsie Jaar. — E iU SoMessî — Mspzin — Elgeiidom Wocasdag, 26 Mei 19Î5 Aile briefwisseb'ngen vracht-*rij to zenden a an Aug. Vaa Iseghem, uitgever voor de naamï. maatsch. « Drukkerij Het Volk»« Meersteeg, n° 10, Gent. Bureel voor West-Vlaanderen: Gaston Bossuyfc, Recolietten-•traat, 14, Kortrijk. Bureel van Antwerpen, ...

De Belgische standaard

1«* Jaar. — N° 53 Vîjf centiemen het nummer Donderdag 6 en Vrijdag 7 IVIei 1915. De Belgische Standaard Door Taal en Volk Voor God en Haard en Land < OE BELGiSOHE STIOAAnO » ?ersshipt 4 maai te «8É. Abonnejnentsprijs \ oor 50 nunimers bij vooruitbetaiing. Voor de soldat on : 2,50 fr. Voor de niet--,, n,xi — in 7 land 3.50 fr. ; buiten ...

De Belgische standaard

lst® *Jaar. — N° 55 Vijf centiemen het nummer Zondag 9 en Maandag 10 Mei 1915. De Belgische Standaard Door Taal en Volk Voor God en Haard en Land « DE BEL OHE STAHQAAHO » ïsrsohijnt 4 ffîaai te week. Abormemcntsprijs voor 50 mimmers bij vooruitbctaling. Voor de soldatec : 2,50 fr. Voor de nie eldaten — in V land 3.50 fr. ; buiten 't land ...

Journal de la guerre. Lettres des soldates en campagne. Illustrations

JOURNAL DE LA GUERRE Lettres de soldats en campagne illustrations Jt OIS DE MAI ...

L'écho belge: journal quotidien du matin paraissant à Amsterdam

jef* année N°. 210 » cents (io centimes, Vendredi 21 mal 1915 L'ECHO BELGE L'Union fait la Force. Journal quotidien du matin paraissant à Amsterdam. Belge est notre nom île Famille. I Toutes les lettres doivent être adressées au bureau de rédaction': N.Z. VOORBUBGWAL 234-340 Téléphone: 2797. Rédacteur en Chef : Gustave Jaspaers. ( ...

Het volk: christen werkmansblad

If" 1 lijtaTwintigste Jaar. ■ -N. 12Î fisâsâisnst — Msgezin — Eigenàoni Saaadag, 10 lei 191 j Aile briefwisselingen vracht-Vrij t© zenden aari Aug. Vaia îseghem, uitgever voor de naaxni. *naat3ch. « Drukkerij Het Yolk», Meersteeg, n" 16, Gent. Buneel voor West-Vlaanderen: "Gaston Bossuyt, Recollefcfcen-iRtraat, 14, ...

Vooruit: socialistisch dagblad

VOORUIT Dr gaan der Belff/sche Werkliedenpaptij* — Verschjjtmnde a/fe dagen. Brakster-U ïtgetTste? Sa®: Maaîschappij H ET L1CHT besianrder : P. OE VISCH. Le4cbcrg-Qcnt . . REDACTIE . . AEXM1NÎ5TRATJE ïîOOGPOORT. 89. GENT ABONNEMENTSPRIJS BELOIE Drl« wastidc». . . , , rr. 3.23 Ze« maandea » . • . » fr. 6 50 Eenjaar. ...... fr. 1150 ...

De Belgische standaard

lat# Jaar. N° 63 VIjf centiemen het nummer Zondag 23 en Maandag 24 Mei 1915. .ii ■■■niifib. ïam. ïisvïtjk«,.axï^»<ssl<t<t^;33am3£. De Belqische Standaard Door Taal en Volk Voor God en Haard en Land < DE BELOiSCHE STAnDAARO » verschiint 4 maal te week. Abonnementsprijs voor 50 nummers bij vooruitDetaling. Voor de soldaten ...

Antwerpen boven: orgaan der Groeningerwachten van Antwerpen en omstreken

3de jaargang, Nummer 3. Prijs: 5 Centiemen. t! Mei-nummer igi5 (B). Men zegt dat 't Vlaamsch te met zal gaan.... t En zal ! Geen rijker kroon Dan eigen schoon. ANTWERPEN BOVEN Org'ciâ.ii der GROENINGER^VACHTEN van A.nt"werpen gh Omstreken. ABONNEMENTS PRIJS r Voor Antwerpen en onmiddelliike omgevlng fr. 1,25 per jaar Voor 't binnenland ...

De legerbode

DE LEGERBODE den Dinsdag, Dùnderd&g en Zaterdag verschijnende Dit blarî i® VOOR DE BFT GISCHE SOIJDATEN hestemd ; iedere compagnie, escadron oï batterij ontvangi tien of yijftieîl Fran^cbe en ISederiandsclie exemplaren. Roemrijke Bladzijden OP DEN YSER Dé Belgiscîie batterijen te Nieuwpoort en te Sint-Joris Zooals wij gezegd hebben in ...

Pagina's