Jouw zoekopdracht heeft 399 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • 1915-10

Filters

Publicatiedatum
1915399

Belgisch dagblad

lste Jaargang WOENSDAG 13 OCTOBBR 1915 IVo. 24, ABONNER 3|N TJ N. 3?er 8 maanden Vôor Holland I 2.50 franco per post. Losse aummers: Voor Holland 6 cent Voor Buitenland 7Vs cent. Den Haag, Prinsegra-clit 16-39, Telef. Iled. 2787. Adm. 7433. BELGISCH DAGBLAD Bestuur: Dr. TERWAGNE — CH. HERBIET. Redactie : E. PREUMQNT — L. DU CASTILLON. 'AD ...

Le bruxellois: journal quotidien indépendant

2® Année. N° 373 TIRAGE 75.000 CINQ CENTIMES Edon B DIMANCHE 10 OCTOBRE 1915 Le Bruxellois ABONNEMENTS: 1 3 6 12 Mois Bruxelles et Faubourgs. . , . . 2 fr. 4 îr. 7 fr. 12 fr. Province et Etranger ..... 3.50 8.50 16.00 30.00 . ^ [ Journal Quotidien Indépendant Rédaction, Administration, Publicité : BRUXELLES : 45, RUE HENRI MAUS Rédacteur ...

La Belgique: journal publié pendant l'occupation sous la censure ennemie

Dimanche 24 Octobre 1915 N° 343 Dimanche 24 Octobre 1915 LA BELGIQUE ADMINISTRATION ET RÉDACTION 3i 7t^v> n ta.an e-aiîx-IJerhos-F'oiaff ères, 131FI XJXVîIjIjISQ BUREAUX : DE 9 è 17 HEURES Jos, MORESSÉE, Directeur JOURNAL QUOTIDIEN LE NUMÉRO s lO CENTIMES ..- ...

De Vlaamsche stem: algemeen Belgisch dagblad

aersie «laarg&né I <67 229 'tmistsag, 19 octoner i9îs S Cent DE VLAAMSCHE STEM I Een volk zal niet vergaani ALGEMEEN BELGISCH DAGBLAD Eendracht maakt macht. REDACTIE- EN ADMIIilSTRATIEBUREELEli « PALEISSTRAAT 31. bovenhuis, AMSTERDAM. Telefoon No. 9922 Ncord. Onder leiding van RENE DE C L E R C Q en Dr. A. JACOB. ABONNEMEN1 bPEIJS (by ...

Vlaamsch leven: zelfstandig Vlaamsch geïllustreerd weekblad

Bëheer en Opstelraad : 13, PAKHUISLAAN, 13 . Brussel : ABONNEMENTSPR1JS : Per Jaar . . Fr. 6.50 PRIJS : 15 CENTIEMEN Eerste Jaargang Nr 1 VLAAMSCH LEVEN -Zelfstandig Vlaamsch-Geillustreerd Weekblad inhoud AAN DE VLAMINGEN (bijvoegsel). Trouw aan den huiselijken Haard ! (plaat) . . t Hoe staat het met den Oorlog ? (Wekelijksch overzicht met 2 ...

L'indépendance belge

SGètne année. No. 241 L'INDÉPENDANCE ROYAUME-UN? « ONE PENW8 BELGE. CONTINENT : 15 CENTIMES. (HOLLANDE : 5 CENTS.) ADMINISTRATION ET REDACTION: „ BUREAU A PARIS: TUDOR HOUSE, ÏUDOR ST., LONDON. E.C. ' 0 i * 1 1 kt ®+ TELEPHONE: CITY 3960» TELEPH.: 233 75 LONDRES, MARDI 12 OCTOBRE 1915. (3 MOIS, 9 SHILLINGS. > ABONNEMENTS: 16 MOIS, 17 ...

Le XXe siècle: journal d'union et d'action catholique

21e ANNEE. — Série nouvelle. — N» 524 Le numéro ; 10 Centimes (5 CENTIMES AU FRONT) Vendredi Ie* Octobre lÇftS' i rédaction & administration Il a> ne de la Bourse — LE HA7RB Téléphone: Le Havre n' 14,05 directeur : FffîHMD WM1 fontes les communications concerr.an la rédaction doivent être adressée a8Ut,rne de la Bourse, Le ...

Belgisch dagblad

Iste Jaargang DINSDAG 12 OÇTOBER 1910 »M «.«ilm.—i—., — — IVo. 23 t—r~é-* ABONNEMENTEN. Pèr 3 jnaan&eû %$or Hoflànd f 2.50 franco pôr post. Loip itummers! Voor Holiand 5 cent voor Êuiteaîsffid ï'/s cent. Den ïfaag, Prinsegracht 16-39, Telef. Red. 2787. Adm. 7433. BELGISCH DAGBLAD Bestuur: Dr. TERWAGNE — CH. ...

Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk

Nr 40 3 Octofoer 1915 brieven te zenden a an de redactie van :: " allerlei „ :: antw. steenweg, G9, st-amanpsberg, (geni) ALLERLEI vorige nummers van :: " allerlei „ " zijn te verkrijgen bij :: de verkoopers " Lezinq voor het Christene Vlaamsche volk WEEKBLAO, Prâjs 5 ceniiemen De Engel = Bewaarder De feestdag der HH. Engelen ...

Le bruxellois: journal quotidien indépendant

...

De legerbode

30 October 1915 Nummer 180 den Binsdag, Donderdag en Zaterdag versehijnende Dit blad is VOOR DE BELGISCHE SOLDATEN bestemd ; iedere compagnie, escadron # of batterij ontvang-t tien of vijftien Fransche en Nederlandsche exemplaren. ROISRIJKOLADZIJDEN ' Eaigt Stlditjaiu ni ket Z* Rt|iaut laprs îs sast. {Vervolg) Binnen in het voor drie vierden ...

Het Vlaamsche nieuws

jponderdag' 14 Oktober 1915. Eerste Jaarg. Nr 272 Prijs : 5 Centiemen door geheeî België —^ , - - Het Vlaamsche Nieuws tMMfr meeni NkmwMmd wsm * VtgswehVsit 7 wmm.I whêÊÊ abonnëMentsprijzen Per week 0.35 Per 3 maanden 4.— Per maand ,1.50 Per 6 maanden 7.60 Per jaar 14.— AFGEVA ARDIGDEN VÀN DEN OP8TELRAAB : Dr Âsg. BORMS — Albert ...

Pagina's