Jouw zoekopdracht heeft 399 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • 1915-10

Filters

Publicatiedatum
1915399

La métropole d'Anvers: paraissant provisoirement à Londres

" LA MÉTROPOLE," the influential Belgiân news-paper now enjoying the hospitality of %\\t îifaoîi<tr&) was removed to this country after the destruction by the Germans of its Antwerp offices. Through its appearance in conjunction with this paper thousands of refugees from Antwerp and other parts of Belgium are able to obtain the ...

De Belgische standaard

;oor Taal m VoIM JDJSkJC3r^EKS-d^JD Voor Stod sa Haard 011 Itânrï *" JL^Mtm^îirwor 50 «maur* f* kmMI «I wortKIwWù*« 1 Bentuurdar : ILDEFQNS PEETERS. | n^rT^^rTîr ïi a» Vooï <!e >o-Waton : £,50 fr. ! Villa MA COQUILLE, 2eeai3k $EP&fê$i,4 V r da nii3t-ioldsïa.a — ln 't IspA 3.60 ir, ; bzitta 't 1 «ad: 6.00 /r. V nxilt ...

Belgisch dagblad

lfeste Jaargaiig- DINSDAG 26 OCTOBER 1915 No. 35 lfeste j aargaiig ■ —■ m ■■ ■■—!■ n—inrmr-i n ■—mn ABONNEMENTEN. Per 3 maanden voor Holland f 2.50 franco per post. Lossô àummers: Voor Holland 5 cent voor Buitenland 7Ht cent. Den Haag, Prinsegracht 16-39, Telef. Eed. 2787. Adm. 7433. BELGISCH DAGBLAD ïWî ADVERTENTIEN: ...

Le XXe siècle: journal d'union et d'action catholique

2rANNJbE. — bene nouvelle, — N° 347-348' Le numéro : 10 Centimes (5 CEOTŒÏS AU FK0NT) Dimanche 24 et Lundi'25 Octobre î^£5 - rédaction & administration ?8ta me de la Boires — IE HAVRE Téléphone : Le Havre n* 14.05 Directeur : FSRNMD NEURA7 fontes les communications concernan la rédaction doivent être adressées a5*~,rue d« la ...

Journal de Gand: politique, industriel, commercial et littéraire

Jeudi '28 octobre 191.'» JE5> centimes le numéro ;'»9me année — 1\0 301 JOURNAL DE GAND ABONNEMENTS : BELGIQUE : H fr. par an ; \ fr. pour six mois ; 2 fr. pour trois mois Pour l'étranger, le port en sus REDACTION & ADMINISTRATION : CAND — 3, RUE DE FLANDRE, 3 — GAND TÉLÉPHONE 665 ANNONCES: Voir le tarif au bas de la dernière ...

De legerbode

30 October 1915 Nummer 180 den Binsdag, Donderdag en Zaterdag versehijnende Dit blad is VOOR DE BELGISCHE SOLDATEN bestemd ; iedere compagnie, escadron # of batterij ontvang-t tien of vijftien Fransche en Nederlandsche exemplaren. ROISRIJKOLADZIJDEN ' Eaigt Stlditjaiu ni ket Z* Rt|iaut laprs îs sast. {Vervolg) Binnen in het voor drie vierden ...

Vooruit: socialistisch dagblad

Drateîer-Uitgeeîster Sans: Maatschappjj H ET L1CKT bestuurder » y. DE V!SCH. Ledeberg-Oent . . REDACTiE . . ADMiNISTRATlE ÎIOOGPOORT. 29» GENT VOORUIT Orgaan der Belgische Werkliedètipartij* — Versehijhenda affe dagen. ABONNEMENTSPRUS* BELGIE Orle maanden. . . , , fr. 3.29 Zes masridea « . , , . fr. 6 SO Een jaar. ...... fr. 12.S0 Meo ...

Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk

Nr 48 17 October 1915 brieven te zenden a an de redactitl van :: " allerlei „ :: antw. steenweg, 69, st-ama.ndsberg, (geni) ALLERLEI /orige nummers van " allerlei „ :: :ijn te verkrijgen bij de verkoopers :: Lezinq voor het Christene Vlaamsche volk WEEKBLAD, Prïjs 5 ceniiem«n n ^ j j. ... ...„„ En inderdaad, zij werden verhoord : ...

L'indépendance belge

<6cme aanés. No. 237 L'INDÉPENDANCE BELGE. ROYAUME-UNI s ONE PENN^ CONTINENT : 15 CENTIMES. (HOLLANDE s 5 CENTS.) ADMINISTRATION ET REDACTION: BUREAU A PARIS: rUCOR HOUSE, TUDOR ST., LONDON, E.C. ' , q * « Ts^r TELEPHONE: CITY 3960. TELEPH.: • 238I75. LONDRES, JEUDI 7 OCTOBRE 1915. ( 3 MOIS. 9 SHILLINGS. \ ABONNEMENTS: T6 MOIS. 17 ...

De Vlaamsche stem: algemeen Belgisch dagblad

I perste Jaargang IVo. 222 donnas, 3 ociober 1915 S Cent DE VLAAMSCHE STEM 11en volk zal niet vergaan! ALGEMEEN BELGISCH DAGBLAD Eendracht maakt macht REDACTIE- EN ADMINISTRAT! EBUREELEN I PALEISSÏRAAT 31. bovenhuis, AMSTERDAM. Telefoon No. 9922 Noord. Onder leiding van RENE DE CLERCQ en Dr. A. JACOB. ABONNEME^TSPftlJS (bu vooruitbetaling): Voor ...

De drukpers: officieel orgaan der Stedelijke Federatie van de Boek- en...

DE DRUKPERS Oïîicieel orgaao 1er Sieûeiijue Federatie van de BoeK- en Druknljverfieid van Gent - Versctiijni voorlooplg om de twee maanflen ABONNEMENTSPRIJS PER JAAR : | A lies wat Redactie en Adminislratie beirejt te zenden : j AANkONDIGINGEN : België 1,50 [j] VAN AKENSTRAAT, 8. GENT. [ Volgens overeenkomst en voorop Buitenland . . 2,50 gj j ...

De Belgische standaard

De Belgische Standaard wMMr Door Ta al «n Volk 3D^kO*3311ju^JD Vooi- Ood en H&turd eu L&nû Abonaemtinitprlje voor 50 nnaan«rs *a*ade»> bij voornitbeUlimç : , Vaor do aoldtten : £,£0 tr. Voor de niet-soldfktea — lu 't 1*»4 3.60 fr, ; kaltea 't ijtad : 5.00 /r. iadien meer exempUren van eik nommer worden g«vrat(d, wordt de ...

Pagina's