Jouw zoekopdracht heeft 399 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • 1915-10

Filters

Publicatiedatum
1915399

La Belgique: journal publié pendant l'occupation sous la censure ennemie

Vendredi 15 Octobre 1915 N° 334 Vendredi 15 Octobre 191S LA BELGIQUE ADMINISTRATION ET RÉDACTION Si ftZon'ûag'zie-atix-Iîer'bes-Fotaffères, BRZJ2CF1T<TtW& BUREAUX t DE 9 à 17 HEURES Jos. MORESSÉE, Directeur ^ JOUI NAL QUOTIDIEN LE NUMÉRO s lO CENTIMES ANNONCES Petites annonces la ligne, ir. O.-iÔ Réclame avant les annonces . —' ...

Syndikaal mededeelingsblad: van de Algemeene Federatie der Vakbonden van...

ZATERDAG g OCTOBER i9i5 i!,e JAARGANG nr i5 SYNDIKAAL MEDEDEELINGSBLAD van de Algemeene Federatie der Vakbonden van Antwerpen De redaktie behoudt zich voor, ingezonden stukkeri al of niet te plaatsen VERSCHIJNT BIJ GELEGENHEID — Redaktie en Administratie : Plaritijnlei West, 66, Antwerpen ALMOES OF REGHT II Waarom nu de arbeider niet eene op ...

Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger

4135 Gesetz-und Verordnungsblatt für die okkupierten Gebiete Belgiens. Uitgegeven door de politieke afdeeling t>ij den Generaalgou-verneur in Belgie. Gedrukt in de drukkerij van net Wet- en Verordeningsblad, Brussel.Leuvensche straat 40. Het Wet- en Verordeningsblad is in Iielgie verkrijgbaar bij bovengenoemde drukkerij, in Duitschland en in ...

La corbeille: journal financier, industriel, maritime et commercial

Fondé en 1905. — N. 16 Edition de guerre Prix : 10 centimes. 19 OCTOBRE 1915 CRBEILLE Administration F. A. Sel». JOURNAL FINANCIER ET COMMERCIAL Bureaux: loi, Place de Meir, ANVERS. Téléphone 4293 LE JOURNAL «LA CORBEILLE) EST EN VENTE A BRUXELLES AUX GALERIES ST-HUBERT El DANS LES KIOSQUES CARREN. Actualités, Nouvelles Informations. ...

Geïllustreerde zondagsgazet: familieblad

□3 TT EE E L Toor Aankondigingen HOPLAND 30, Antwerpen Abonnement 2.50 fr. ]het jaar H»t blad woi'dt ookwekelijks teliuis besteld aan 5 centiemen ! 24 Octoben 1915 Nr 49 GEILLUSTREERDc 5 Ceniie^en AANKONDIGINGEN (op voorhand bstaalbaar) 4e bladz., den regel 0.30 Financieele aank. » 1.00 Reklaajn onder de rubriek 0VER ALLES » 1.00 ...

1914 illustré: revue hebdomadaire illustrée des actualités universelles

(NUMÉRO 57 OCT. 1915 C=0=3 PRIX DU NUMÉRO 20 CENTIMES t=0<=3 Abonnement : 9 Francs —- ^ ADMINISTRATION : RUE SAINT-JEAN N° 5 □ BRUXELLES □ PRIX DU NUMÉRO 20 CENTIMES Abonnement : 9 Francs t REVUE HEBDOMADAIRE ILLUSTRÉE DES ACTUALITÉS UNIVERSELLES LE SERVICE DE LA POSTE A MALI/NES Un facteur, ...

Het Vlaamsche nieuws

■Vrpag x Oktober 1915. Eerste Ja&rg. J^r. 259 Frijs. g Gentlemen ûom geheei Belgiê Het Vlaamsche Nieuws Mi iMMt #s» ma^t Nk$%$wsbia<l van IM# • V«esd#nt 7 mm&l pœ week Iabonnementsprijzen Par week 0.35 i I Per 3 maanden 4.— Fer ma&nd 1.5.0 | Per fi maanden 7.S8 Per jaar 14.— AFGEVA ARDIGDEN VAN DEN OPSTELRAAD : B? Aug. ...

L'indépendance belge

j56ème année. No. 248 L'INDÉPENDANCE ROYAUME-UNI s ONE PENNY BELGE. CONTINENT : 15 CENTIMES, (HOLLANDE s 5 CENTS.) ADMINISTRATION ET REDACTION: BUREAU A PARIS: rUDOR HOUSE. TUDOR ST.. LONDON. E.C. TELEPHONE: CITY 3960. TEL.EPH.: ] 238 7* ' Si—— LONDRES, MERCREDI 20 OCTOBRE 1915. I 3 MOIS, 9 SHILLINGS. ABONNEMENTS: - 6 MOIS, 17 SHILLINGS. ) ...

Het Vlaamsche nieuws

■ pinsdag 26 October 1915, Eerste Jaarg. Nr 284 Prijs : 5 Cenfciemen door geheel België Het Vlaamsche Nieuws Het best sngeiicht en meest verspreid i\ieuwbblad van Begië. - Verschijot 7 maal per week rABONNEMÏNTSPRIJZEN Fer 0.35 I Per 3 maanden 4.— p«r ma«nd X.50 | Per 6 maanden 7.50 Per jaar 14.— AFGEVAARDIGDEN VAN DEN OPSTELRAAD : 1 Dr ...

Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België

— mr — Èî NOVEPER 1915 Gesetz- und Verordnungsblatt ,fDr die okkupisrten Gebiete Belgiens. Oitgegeven door de politleke afdeeling bil den Generaalgou-Temeur in België. Gedrukt ln de drukkerij van het Wet- en Veror-deningsblad, Brussel, Leuvensche Stî3^t 40 Het Wet- en Verordeningsblad ils in Belgiê verkrijgbaar bij borengenoemde ...

De Vlaamsche stem: algemeen Belgisch dagblad

I perste Jfaargang ^ô ^a fîinsdfîé. S Octnhep 191J es « DE VLAAMSCHE STEM I r,« vnlk zal niet veraaai ÊL^FMFFN RFLGISnH nAfiRL&S Fnnriparht maalft ntanh I p== REDflCTIE- EN ADBIIHISTRATIEBUREELEH > PALEISSTRAAT 31. bovenhuis, AMSTERDAM. ■p.i.i ti. nnno il»»*,* Onder leiding van RENE DE CLERCQ en Dr. A. JACOB. ABONNEMENTSPEIJS ...

Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger

mv - Gesetz-und Verordnungsblatt Uitgegeven door fis f>>litie)ce âtdeeling bij den Generaalgou-rerneur In België. Gedrukt in de drukkerij van het Wet- en Veror-ïeningsblad. Brussel, Leuvensche itraat 40. Het Wet- en Verordeningsblad 1s in België verkrijgbaar bij bovengenoemde drukkerij, in Duitschland <>n in het onzijdige ...

Pagina's