Jouw zoekopdracht heeft 399 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • 1915-10

Filters

Publicatiedatum
1915399

De Belgische standaard

1* Jaar — N* 188 m i i »wi iTi m m MWMiWMMMMiiMMitn raninwBnn— Vijf centiemen het nummer Dinsdag26 Octofcer lUlo De Belgische Standaard Door Tau! en Volk DAGBT.AD Voor God en Ha&rd en rja,nd AboanoMonUpi-y* voor 60 Hmwn (S bij vooraitketallaK : Voor do ooldoton : 31,60 tt. Vooï do iM-ioUitus — la 't la»<t J<50 tr» s butttu t ...

Het Vlaamsche nieuws

[ponderdag 21 Qktober 1915. Eerste Jaarg. Nr 279 Prys : 5 Centiemen door geheel België Het Vlaamsche Nieuws M M Insdybi en tarait ▼cnprcid NiwmrtiÉHt mm BdgH -1/tocHni ? tnaal g» iwwft ABONNEMENTSPRIJZEN Per week 0.35 T»r 3 maanden 4.— Per maand 1.50 Par 6 maandan 7.59 P«r jaar 14.— AFGEVAARDIGBEN VAN DEN OPSTELB A AD : | Dr Âag. BORMS ...

Lloyd anversois: journal maritime emanant des courtiers de navires

Le numéro 10 centimes Cinquante-huitième Année - No 17.448 Sy^y —-WECTION & RÉDACTION : 14, RUE VLEMINCKX, 14 ANVERS Téléphone 3761 LLOYD ANVERSOIS Annonces : 25 centimes la petite ligne. — 50 centimes la double ligne 1 franc la ligne sur double colonne Adresses industrielles 50 centimes Émissions et Annonces financières : Prix à ...

Antwerpen boven: orgaan der Groeningerwachten van Antwerpen en omstreken

3de iaar^an?. Nummer ti. Prijs : 5 Centiemen, October-nummer igi5 (B). ANTWERPEN BOVEN VERSCHIJNT OM DE Orgaan der GROENINGERWACHTEN Ailes voor Men zegt dat 't Vlaamsc te nset zal gaan.. 't En zal ! VEERTIEN DAGEN ^ van Antwerpen en Omstreken Vlaanderen Geen rijker kroon Dan eigen schoon. H ■ 11 ABONNEMENTS PRIJS : Men schrijft in op het Bureel ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

DE GENTENÀÀR - DE LAJNDWACHT BE KLEINE PÂTEIOT sw&fâ? OIIiGiBOlB MISÉS toiGlîi. KEHHISSEVIHS. De gerst, welke nog in het Efappengebied vcorhaaden is. wordt van nu af voor deuver-koop rian de gistfabrikantea vrijgegeyea. Iedere uit.oer uit het Etappens ebied bbjft «venais vroeger vcrbodea. (I va 38/10). Gent, dea 13 October 1915. Ba ...

Vrij België

ONDER LEIDING VAN FRANS VAN CAUWELAERT EN JULIUS HOSTE JR. PRIJS PER NUMMER: NEDERLAND 10 cent. 'EN GiÊ!. AND ' ... ' . 2 pence. FRANaKIJK *a BELGIË 0.20 fr. -■ n i ■! ■ 11 ii ii m in ■■■■■ ■■! himiim^ MUM» VERSCHIJNT ELKEN VRIJDAG. _J ABONNEMENTSPRIJS PER KWARTAAL: IEDERLAND / 1.— NOFI AND 2 sh. : n Êc.L(jiIi ; 2"50 ...

Belgisch dagblad

iste Jaargang- ZATERDAO 1G OCTOBER 1915 No. 27 * . . ABOB N'E MENTEN. Per 3 maaudeû voor Holland i 2.50 franco per post. Lossé immmers : Voor Hollancl 5 cent voor Buitenland Th cent. Den Haag, Prinsegraclit 16-89, ttelef. Eed. 2787. Adm. 7433. BELGISCH DAGBLAD ADVEETENTIEN: Van 1—5 regels f 1.50; elkç regel meer f 0.80; Keclameà i—5 regels ...

Le bruxellois: journal quotidien indépendant

2® Année, - N° 391 TIRAGE 75.000 CINQ CENTIMES Edon B JEUDI 28 OCTOBRE I9I5 Le Bruxellois ABONNEMENTS: 1 3 G 12 Mois Bruxelles et Faubourgs 2 fr. 4 }t. 7 fr. 12 fr. Province et Etranger 3.50 8.50 16.00 30.00 «Toxa-ïriKiL^JL Qi3otîci.:îBii Inciépend.ant Rédaction, Administration, Publicité: Bureajx devante peur Bruxelles et Banlieue; ...

Le XXe siècle: journal d'union et d'action catholique

21e ANNÉE. — Série nouvelle. — N° 331 Le numéro : 10 Centimes IBSES âU FEOMT) Vendredi 8 Octobre 1915 rédaction & administration Hisr nu de la Bourse — LE HAYRE Téléphone : Le Havre n* 14,05 Biraeieur ; FSESàlID SISEA* fontes tes communications concernait la rédaction doivent être adresséet a8"',rue de la Bourse,Le Havre. ...

La Belgique: journal publié pendant l'occupation sous la censure ennemie

Jeudi 21 Octobre 1915 N° 340 Jeudi 21 Octobre 191^ LA BELGIQUE ADMINISTRATION ET RÉDACTION BŒonv&g'ns-ciïix-Izeî'Tbes-jPoia.gèpes, BiFÎUsfVlTJZJES BUREAUX: DE 9 à 17 HEURES Jos. MORESSÉE, Directeur JOURNAL QUOTSDSEM LE NUMÉRO s IO CENTIMES ! Petites annonces. . » » i r» la ligno, fr. 0.1Ô Réclame avant les annonces , — 1.00 ...

Belgisch dagblad

lfeste Jaargaiig- DINSDAG 26 OCTOBER 1915 No. 35 lfeste j aargaiig ■ —■ m ■■ ■■—!■ n—inrmr-i n ■—mn ABONNEMENTEN. Per 3 maanden voor Holland f 2.50 franco per post. Lossô àummers: Voor Holland 5 cent voor Buitenland 7Ht cent. Den Haag, Prinsegracht 16-39, Telef. Eed. 2787. Adm. 7433. BELGISCH DAGBLAD ïWî ADVERTENTIEN: ...

Het Vlaamsche nieuws

Izaterdag' 30 October 1915, Eerste Jaarg. Nr 288 Prijsî 5 Centiemen door geheel België Het Vlaamsche Nieuws Het best ingelicht en meest verspreid Nieuwsblad van België. - Verschijnt 7 maal per week ABONNEMENTSPRIJZEN P»r week ...» 0.85 j Per 3 maanden 4.— Per maand 1.50 j Per 6 maanden 7.50 Per jaar 14.— AFGKVAARDIGD1N VA N DEN OPSTELRAAD ...

Pagina's