Jouw zoekopdracht heeft 444 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • 1916-01

Filters

Publicatiedatum
1916444

Het Vlaamsche nieuws

mrri dag 28 ijanuari 1916, Tweede j&arg. Ni 28 Frijs; g Ceatiemeig door gebeel België Het Vlaamsche Nieuws Het best ingelicht en meest verspreid I^ieuwsblad van België. » Verschijnt 7 m&al per week ABONNEMENT5PRIJZEN : jtfr week 0.85 Per 3 maanden 3.7S Per inaand 1.28 ?er 6 maanden 7.58 Per jaai H.— | AFGEVAARD1GDEN VAN DEN OPSTELRAAD ...

L'écho belge: journal quotidien du matin paraissant à Amsterdam

Aimée iv°. 4W <5 cents flO Ce«4I£nes> deutt! 27 laiîviër i9I6 L'ECHO BELGE L'Union fait la Force, •Journal quotidien du matin paraissant en Hollande Belge est notre nom de Famille. Toutes les lettres doivent être adressées au bureau de rédaction: IV. Z. VOOSBURGWAL 334-24Q, AMSTERDAM.. Téléphone: 2797. Rédacteur en Chef: ...

Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger

— 152 — Verordnungsblatt Uitgegeven door de. Etappen-Inspectie.Het blad verschijnt vol gens behoefte en is ter inzage bij leder gemeentebestuur. Ook is het verkrijgbaar bij de Etap-pen-I nspectie, Zivilverwaï tung, aan 20 Pfennig per'enkel num-iner. fur das ETAPPENGEBIET der IV. ARMEE V LKUKDknlINCiSBLAD voor het Etappengebied van het 4e ...

De Belgische standaard

DE Belgische Standaard T&&1 éB Vùv> *oe» 56 aaauaaM <Jf uS««j. ôl| vosfoJtbsîays;^ ! f« 4ê s*MataB : -MO *• « .«s «.e siHfc-WÎ-âafc» - a» 1 l*°* *>Z0 *• I *<"*•* '* l^à •' *'U0 **' ais* **sa^*rt9i vaa «îk awsMMr wordaa i«ve«*é, «KKrâ ds ïboaowaswts OA Ci BL. Jfc*ï3 ï IU H*)** PMETERS. ...

Vooruit: socialistisch dagblad

32 !£îar »■ M. 25 Prija par npnanar ; voor Bolgié S centiemen, vooi de a Vreemd'eS centiMnen YeSafoon s Redactls 241 » Mminisfpatï®it845 W«cbs^ K ^Jâ^iïfÂSI'isTi | I Drakater-UKgeefste» I font: Maatichappij HET LSCHT foeotu tarder » p, E>C VISCM. Uë«krg-Otnl 9 . . REDACTIS . . I ADMÏNISTRATIE HOOGPOORT, 29, GENT VOORUIT Orguan ...

Het Vlaamsche nieuws

Ifrijdag 21 Januari igiô, Tweede Jaarg. Mr 21 Frijs 1 5 Centiamèn door greheel Belsrië Het Vlaamsche Nieuws Het best ingelicht eo meest verspreid Meuwsblad van België. - Verschljot 7 am&l per week ABONNEMENTSPRIJZEN : Per week 0.38 Per 3 maanden 3.76 Per maand 1.25 Per 6 maanden 7.56 Per jaai 14.— | AFGEVAARDIGDEN VAN DEN OPSTELRAAD : Dr ...

De Belgische standaard

%* Jaar - Nr 16 (267) MÉSfeÊag«»fea*Mj^^ Tijf <Mnti«tt«n bat nummmr Vrijdag 28 Januari 1916 De Belgische Standaard ■. ' S*" Door Tmal as IfolÉ Ab«faa«^B^^7 voor 5 0 iitisiri (M mtk&àênl bl| vooruitbstaysg ? ~ ' vsk» âs s«4d*tea s JP5S &. v«#f âe *h*-8aî<i8t^ - la '* I«pd[ 3.6© lr» { »*!*»a '« I&a* : ...

Geïllustreerde zondagsgazet: familieblad

2>ndag 13 Februari 1916 5 CEisrTirsiMiEisr Tweede Jaargang Nr 13 Q El LLUSTREERDE ZONDAGSGAZET Bureel : HOPLA/ND 30, Antwerpen, Abonnement : 2.50 fr. het jaar FAMILIEBLAD 1 » Aankondigingen : 4= bladz., den regel 0.30 Reklaam onder de Finaneieele aank. » 1.00 rubriek OVER ALLES d. reg.1.00 Begrafenisbericht 5.00 Dit nummer bestaat É ZES ...

Le bruxellois: journal quotidien indépendant

3* Année. - N° 481. Edition B CIHQ CENTIMES SAMEDI 29 JANVIER 1916 ABONNEMENT POSTAL, ÉO. B Bruxelles - Province - Etranger 3 mois : Fr. 4.50. - Mk. 3.60 Les bureaux de poste en Belgique et à l'Etranger n'acceptent que des abonnements TRIMESTRIELS; ceux-ci prennent cours les 1 Janv. 1 Avril 1 Juillet 1 Octob. On peut s*abonner toutefois pour ...

De vrije stem: Belgisch orgaan voor de provincie Antwerpen verschijnende...

Nr 21 1916. De Vrije Stem Belgiscn orgaan voor de provincie Antwerpen Verschijnende gedurende de Duitsche Bezetting. Bureelen en Redactie : HOTEL DER PATRIOTTEN Begijnenstraat, 42. Telegraphisch aclres : Kommandantur-Antwerpen-Mechelen Met gratie ende privilégié. De zeeslag bij t Skagerak. De duitsche vloot stak lest van wal, Met vlag en wimpel ...

La métropole d'Anvers: paraissant provisoirement à Londres

' «LA METROPOLE," the influenttal Beigka newspaper rtow cnjoying the h«spitality of Sltt Srrtasïarï, was removed to this couatry after the destruction by the Germans of its Àntwerp oSices- Through its appearance in conjnnctian with this paper thousands of refugees from Aotwerp and other parts of Belgium are able t# «btaio the latest ...

La métropole d'Anvers: paraissant provisoirement à Londres

"LA MÉTROPOLE," the influençai Belgian newspaper now enjoying the hospitality of Sflîf êîilltiiar?», was removed to this country after the destruction by the Germans of its Antwerp offices- Througb ils appearance in conjuncîion with this paper thousands of refugees from Antwerp and other parts of Bcîgium are able to obtain the ...

Pagina's