Jouw zoekopdracht heeft 551 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • 1917-07

Filters

Publicatiedatum
1917551

Informations belges

Informations Belges Otoservation importante Les difficultés inhérentes à l'état de guerre rendent actuellement impraticable le contrôle régulier des nouvelles le presse concernant la Belgique occupée ; lorsqu'il s'agit de nouvelles indirectes, il est seulement possible, en ertains cas, de s'assurer de l'exactitude de leur texte ou de leur ...

Le bruxellois: journal quotidien indépendant

tij». » nécessité acs «lévastaitions allemandes >•*110 is® territoires évacués à {'Ouest. Le maréchal aaiglai» écrit ,ju« les -iperatioiis militaires des An •viaj» rot été iurteoven: paralysées et préjudieiées, jieiuiam i* lertiiàie vériwle d'opérations, par les dévastions systématiques du pays par les Allemands. Le ...

De legerbode

den Dinsdag, Donderdag en Zaterdag verschijnende Oit blad is VOOR DE BELGISCHE SOLDATEN beslemd ; iedere compagnie, escadron of batterij ontvang-t tien of vijftien Fransche en Nederlandsche exemplaren. DE BEGRAFENIS van m Heer yaorziner mmm Grootsche Lijkstaatsie Met grootsche staatsie werd het stoffelijk over« blijfsei van den voorzitter der ...

Zondagsblad: letterkundig bijblad van Vooruit

ZONDAGSBLAD Byblad van " VOORUIT „ ZONDAG 29 JULI 1917 Derde Jaargang — Nr 14 Prijs : 5 centiemen Verdwenen Toondichters KLEINE STUDIËM VII Isidoor De Vos ( Slot ) Den Maandag, 3 April 1876, had de begraving van Isidoor De Vos plaats. Wij kwamen juist van Brussel terug, waar wij den vorigen avond de opvoering van Van Ghe-luwe's Philippine ...

Belgischer Kurier: belgische Ausgabe des Deutschen Kurier

10 pfennig 3roetfe îîlotgen-îiusgabe (B.) 10 ftfewnag Belgifcher Rurier fSrUffeïetv Set S eIfltîe 8tttiet eifc^cint itt 83rûffel tagtii) faucfj Sonntagê) jtoeimal ûufjet STIotttag botmittag Sic S t fi « 8 n S g a 6e (A) etfâeini jcbcn Sîadjmittcjg. $ie S i» c i 1 e 3 u ê g a b e (B) etfi^eitst morgenâ. (Einienûtingen ftttb nui an ...

Belgischer Kurier: belgische Ausgabe des Deutschen Kurier

Œcfte Husgabe (A) Vteis 10 pfennig Belgifcher Kurier &$riiffelets $et 83 tlfiifdjc ftatiet crfdjchtt in SStiiifel tâalicfj (audj SonnlagS) jtueimal aufcti SKontag Ootmiitag, Sic Stftt H n 8 8 <s b e (A) etfrfjtint jeben Sio^mittag. Sic 8 t» e t t e H n 8g a 6 e (B) «[filetât morgtn». ginfenbungtn finb nue an bic Sdjriftteituna, nidjt ...

De Belgische socialist: tweetalig weekblad van den Bond der Belgische...

DE BELGISCHE SOCIALIST Tweetalig Weekblad van den Bond dîr Belgische Arbeiders in Nederland Abonnementsprijs in Nederland : 75 cent per 3 maanden. ■ Redactie en Administratie : LAPIERRE, THi 3ESIASTRAAT 49, 's-GRAVENHAGE. • Abonnementsprijs voor het Buitenland : f 1.50 per 3 maanden De oplaag van het blad is g es tegen van 5650 Nos. op 30 ...

Informations belges

INFORMATIONS BELGES OBSERVATION IMPORTANTE JL_# ^ JW X^> Xf *—*. A * XI X X * * X-^l M. M—*. X * A JW Les difficultés inhérentes à l'état de guerre rendent actuellement impraticable le contrôle régulier des nouvelles de presse concernant la Belgique occupée ; lorsqu'il s'agit de nouvelles indirectes, il est seulement possible, en ...

Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger

- 3925 - Gesetz- und Verordnungsblatt OTtffeferea door fie poUtfelt» ifdeeling bij den Generaalgou-itrneur in België. Oedrukt in de âruKïerij -ran het Wet- en Veror-deninesblad, Brussel. Leuvenseb» «raat 40. Ket Wet- en VerordeaingsbUd ls In Belgjê rerkrijatoaar bij bovenger.oemde Uruïlierij. in Duitechland en in het onzijdige buitenland ...

Lloyd anversois: journal maritime emanant des courtiers de navires

ANVERS, Mercredi 11 Juillet 1917 Le numéro 10 centimes Soixantième Année - N° 17.964 DIRECTION & REDACTION : 14, RUE VLEMINCKX, 14 ANVERS ABONNEMENTS : S'adresser au bureau du journal, rue Vleminckx, 14, à Anvers. LLOYD ANVERSOIS Annonces : 25 centinfes la petite ligne. — 50 centimes la double ligt fl franc !a ligne sur double colonne ...

Belgisch dagblad

ZONDACr 15 en ÎVr^^jXJ'>.A_0- 16 JfTJTJL 1917. T^o. SIS<3. - ' iBONKEMEKTEN. Par 8 maanden voor Neti^f acd f 2.50 franco per pw~, Losse muamers. Voor ISederland 5 cent, foor Buitenland 7'/i cent. J)ep Haag, Prinsegracht 126. Jelefoon Red. en Admin. 7433. BELGISCH DAGBLAD lferschijnend te 's-Qravenhagg?;, elken «rerkdag te 12 ure middag. ...

Vooruit: socialistisch dagblad

Orgaan der Belgische Werkliedenpartij. — Varschijnande aile dagen. Drukster- mtgeefster Sam. Maatsch H El LICHT, Best. : P. De Visch, Ledebern-Gent — Red. Adm Hooeraoort 39. Qent | 33e Esaar « 185 3 centiemen per nummer S3©3id9«n^si^ 5 iSala JS17 j BER8GHT jli Jclonjury bslast met h et amarnon van examens van hooger onderwijs. — Jury ...

Pagina's