Jouw zoekopdracht heeft 386 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • 1915-08

Filters

Publicatiedatum
1915386

Zondagsblad: letterkundig bijblad van Vooruit

ZONDAQSBLAD Biiblad van " YOORUIT „ ZONDAG 29 OOGST 1915 Nr 24 Prijs : 5 centiemen Eduard Anseele Bij het portret van Ed. Anseele herdrukken we eenvoudig een artikel, op 16 Januari 1908 verschenen in de Provinciale Overijsselsche en Zwolsche Courant en waarin onze Gentsche partijleider door het Hollandsch burgersblad als redenaar geschilderd ...

L'indépendance belge

86ème année* No, 585 L'INDÉPENDANCE ROYAUME-UNI: ONE PENNY, BELGE. CONTINENT: 15 CENTIMES ADMINISTRATION ET REDACTION : BUREAUX A PARTS ; TUDOR HOCSE, ÏUDOR ST., LONDON E C. n* pkACE DE LA BOURSE. TELEPHONE: CITY 3960. TELEPH.: j 233I75. St LONDRES, SAMEDI, 7 AOUT 1915. f — ,3 MOIS, 9 SHILLINGS. > ABONNEMENTS : j 6 MOiS. 17 SHILLINGS. L ...

Het Vlaamsche nieuws

'pinsdag 31 Augintus 1915. Eerste Jaarg. Nr. 228 Prijs : 5 Centiemen door geheel Bei^ië Het Vlaamsche Nieuws H©t hm% lï^elicht en meest ^-erspreid Nleuwshlad van België. - V«sr«chSJnt 7 rimai per weefc ABONNEMENTSPRIJZEN Ter week 0.S5 Per 3 maaaden 4.— Pçr œaand 1.50 Per 6 maanden 7.5B Par jaar 14.— AFGE VAARDIGDEN VAN DEN OPSTELRAAD : ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

37 e JAAR Woensdas: 18 Augustas 19 î 5 W DE GENTENAAR = DE LANDWACHT DE KLEINE FATRIOT Bureelen te Oen1 nr 18 Ketelvési Bekendmaking •ver het aanslaan von de haver uit het oogstjaar 1915 binnen het Belglsclige- biod. dos Ganeraalgouverneinents la Balgië. Art. 1. De baveroogst uit het oogftjaar 1915 wordt binnen het gebied des ...

Le XXe siècle: journal d'union et d'action catholique

21e A NEE. Série nouvelle. N"285 Le numéro ; 10 Centimes (5 SENTÎMES AU FRONT) Mardi 24 Août 1915 RÉDACTION &ADMINISTRATION Jftn n« 48 la Boarsa — LE HAVRE Téléphone: Le Havre tr 14.05 Sirecisur : FSRMND NEUR4* fôutes tes communications concernait ■ la rédaction doivent être adresséei $8*",vue de la Bourse,Le Havre. ...

Het Vlaamsche nieuws

BLandag 2 Augustus 1915. Ëersie ja&fg, Nr, 1:99 n» ——a>—nfram «in» «min Mm 1 11 1 m Priîs : 5 Centiemen door g-eheel België Het Vlaamsche Nieuws Het best ingelicht en meest verspreid Nieuwsblad van België. • Verschijnt 7 maal per week rj-fi— rr nlfrf - Tr lin — "y—|~TT ;«A» , -"■■ ,, .. ,L-f.»yn-;n:w ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

37e JAAR. Vrijddg 6 Auguste 1915 Liw—HUJHII- ■ im—w>i'^l'Miwiiii i n i un m mHriMr/W K' 185 n»wwgwaaji.i—a un DE GENTENAAR -= DE LANDWACHT BE KLEIÏfE PATHIOT Bu^eelera fe Geai iïp î8 keieivasi Bericht aan delezers Heden verschijnt uw blad op zes bladzijden. De prijs, met het bijvoegsel, blijft éwe© «pî*<ies5ae?î. De kweslle ...

De Vlaamsche stem: algemeen Belgisch dagblad

I rafste Jaargang NO. 2GO Zaterdag, 28 Augustus 191S S Cens DE VLAANISCHE STEM tfju volk zal niet vergaanl ALGEMEEN BELGISCH DAGBLAD Eendracht maakt macht REDACTIE- EN ADMINISTRATIEBUREELEHt KALVERSTRAAT 64, bovsnfiuis, AMSTERDAM. Telefoon No. 9922 Noord. Onder leiding van •' RENE DE CLERCQ en Dr. A. JACOB. ABONNEMENTbPKIJS (by vooruitbetaling): ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

37e JAAR Zondag 22 en Maaaflag 23 Augasfns 1915 Nr 199 DE GENTENAAR = DE LANDWACHT DE ELEIHE PATRIOT Dtîrseïen te Gant kp 18 Ketelves^ Bcricht aan delezeps Heden verschijnt uw blad op zes bladzijden. De prijs, met het bijvoegsel, blijft twee cenlieiM©»* Bi! iiîii m il Soimat 5075, 5078 en 5rî7. — Van wegede gemeente Neder-Eename, voor de ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

S 7e JAÂR Vriidâà 20 Augustus 1915 Nf 197 DE GENTENAAR = DE LANDWACHT DE ELEÏNE PATRIOT Eureelen te dent ns* 19 Keielvâsi Postpakjes. Gedurende eoniee dagen, daar de toeloop van Kantienen te B:ussel zoo groot is, zulien wij aan de adressen van beheeftige soldaten, die op ons bureel gebracht worden. verschillende postpakjes, ruim ec-ne Kantien ...

De Vlaamsche stem: algemeen Belgisch dagblad

i mnsaag, jo Augustus i«jï» s Cent DE VLAAMSCHE STEM I volk zal met vergaanf &LGEMEEN BELÛSSCH DAOBLÂD tenaracnt maakt mac ht REDACTIE- EN ADMIHISTRATIEBUREELEN I KALVERSTRAAT 64, bovsnhuis, AMSTERDAM. Telefoon No. 9922 Naord. Hoofdopsteller: Mr. ALBERIK DESWARTE, Opstelraad: CYRIEL BUYSSE — RENE DE CLERCQ — Dr. A. JACOB - ANDRE DE ...

Geïllustreerde zondagsgazet: familieblad

■i^l* <> > si^lu /<f / SteendrHkkerij JJ^^Boekbinderij jan boucherij — 22 = HOPLAND, Antwerpen doodsbeeldekens met of zonder portret PLAKKATEN Omzendbrieven, Rekenlngen enz. 29 Auqustus 1915 Nr41 GEIL1 USTREERDE 5 Centiemen ZONDAGSGAZET BUREEL : LANGE GANG 6, ANTWERPEN ; OPEN DAGELIJKS VAN 2 TOT 3 UREN. Papierhandel jan bougherij = ...

Pagina's