Votre recherche * a donné 40 résultats

a-z index des titres
  • Ons Limburg

Filtres

Série ou titre

Ons Limburg

MOED GEDUip — VERTROUWËN — en KOP BOVEn PLUTOT LA MORT QUE L'INFAMIE ONS LIMBURG J^ieuw^blad uifcgegever) door der) « Krir)9 dep'hirpbapgeps y REDACTIE ; 18, RUE JULES LECESNE, LE HAVRE NIEUWAARSWENSCH " ~ "S ~ Aan de lezers en gouwgenooten van < Ons Limburg » sturen wij onze beste j ( heilwenschen bij den aanvang van het nieuwe ...

Ons Limburg

Nummer 21 TOEGELATEN DOOR DE MILITAIRE OV'ERHEID Maand Februari 1918. MOED — GÈDULD — VERTROUWEN — en KOP BOVEN ONS LIMBURG jv(ieaw§blad aitgegeverç door der) « Hrir)9 der Liirnburger^ » REDACTIE : 18, RUE JULES LECESNE, LE HAVRE NIET VERGETEE ! Aile EERSTE ZONDAGEN van de maand, VERGADE-RING in ons gewoon lokaal : <c Grande Taverne, ...

Ons Limburg

Nummer 21 TOEGELATEN DOOR DR MILITA'RK OVERHEID Maand Februari 1918. MOEI) — GEDULD — VERTROUWEN — en KOP BOVEN ONS LIMBURG NieUto^blad uitgëgever) doord^rç « Krir)9 der liirpburger^ » REDACTIE : 18, ROE JU1.ES LECESNE, LE HAVRE NIET VERGsïTEN ! Aile EERSTE ZONDAGEN van de maand, VERGADE-RING in ons gewoon lokaal : « Grande Taverne, » ...

Ons Limburg

J*ieaw$bîad aitgegeverç door der) « KFipQ der kirpburgeF^ » REDACTIE ; 18, RUE JULES LECESNE, LE HAVRE NIET VERGSTEST ! I Aile EERSTE ZONDAGEN van de maaxid, VERGADE-RING in ons gewoon lokaal : I « Grande Taverne, » Ie ver-I dieping, rue Ed.-Lame, 14 I (tegenover de Mairie,) Le I Havre I Mededeelingen BERICHT De heer Eug. Quaedvlieg, rue ...

Ons Limburg

Nu m mer "12 toegelàten door de militaire overheid Maand Maart 1918. MOED — GEDULD — VERTROUWEN — en KOP BOVEN ONS LIMBURG Kieuw§bîad uifcgegeverç doop der) « Krin9 der liirr)bUFgep§ » REDACTIE ; 18, RUE JULES LECESiNE, LE HAVkE NIET VERGETEN! Aile EERSTE ZONDAGEN van de maand, VERGADE-RING in ons gewoon lokaal ; « Grande ...

Ons Limburg

Nu m mer 23 TOKGKLATKN DOOR DE MILITAIRE OVERHEID Maand April 1918. MOED - GEDULD — VERTROUWEN — en KOP BOVEN ONS LIMBURG J^ieUWçblad aitgegever) doorrien « Krin9 dep Liirï)bupger§ » REDACTIE : 18, RUE JULES LECESNE, LE HAVRE NIBT VfîRGETEN ! Aile EERSTE ZONDAGEN van de maand, VERGADE-RING in ons gewoon lokaal: « Grande Taverne, » Ie ...

Ons Limburg

J » j r \ es Nummer 24 toegelaten door de militaire overfteid Maand Mei 1918 MOED — GEDULD — VERTROUWEN — en KOP BOVEN HieUWçblad uitgegeVeo door der) « KpiP9 der Iiirrçburgers » REDACTIE : 18, RUE JULES-LECESNE, LE HAVRE v _ BERICHT De volgende vergadering van onzen kring zal plaats hebben op Zondag 2 Juni 1918, te 3 u. 30 'snamiddags ...

Ons Limburg

Nummer 24 TQEGELATEN DOOR DE MILITAIRE OVERHEID Maand Mei 1918 i il mu i—H——mlju—■ MOED — GEDOLD — VERTROUWEN — en KOP 130YEN ONS LIMBURG KietiW§bIad uitgegeVer) door der) « K^ng der kirpbUrger^ » REDACTIE : 18, RUE JULES-LECESNE, LE HAVRE BERICHT De volgende vergadering van onzen kring «al plaat« hebben op Zondag 2 Juni 1918, ...

Ons Limburg

Nummer 25 TOEGELATEN DQOR DE MILITAIRE OVERHEID Maand Juni 1918 MOED — GEDULD — VERTROUWEN — en KOP BOVEN ONS LIMBURG J^ietiWsblad uifcgegeVer) door der) « der Iiirpburger^ » REDACTIE : 18, RUE JULES-LECESNE, LE HAVRE Feestvergadeping van den Kring der Limburgeps KRING DER LIMBURGERS il» Herinnering aan het 2e Verj'aringsfeest op Zondag 2 ...

Ons Limburg

Nummer 25 TOF.rTKT.ATFN HOOR FlF MIT.TTATÏiF. OVFR fTF.Il Maanrî .Tiini 1918 iMOED — GEDULD — VERTROUWEN — en KOP ROVEN ONS LIMBURG J^ieUWsblad uitgeg€ver)xdoor deo « K^^ng der Ixirrçbupgerç * REDACTIE : 18, RUE JULES-LEGESNE, LE HAVRE Feestvergadering van den Kring der Limburqers <& KRING DER LIMBURGERS <* Ilerinnerir'; aan ...

Ons Limburg

Nummer 26 TOEGELATEN DOOR DE MILITAIRE OVERHEID _ ^ Maand vJuli 191& THoed — Gedufd — Vertrouwen — en Kop Boven ONS LIMBURG Nieuwsblad uitgegeven door den a Kring der Limburgers » REDACTIE : lô. RUE JULES LECESNE, LE HAVRE MEDEDEELINGEN Met genoegen vernemen wij de volgende benoemingen : M. Franz Theelen, uit Tongeren, tôt der graad ...

Ons Limburg

Nummer 27 TOEGELATEN DOOR DE MILITAIRE OVERHEJD i »" ! I l Maand Augustus 191& Aloed — Geduld — Vertrouwen — en Kop Boven ONS LIMBURG Nieuwsblad uitgegeven door den a Kring der Limburgers » REDACTIE : lô. RUE JULES LECESNE, LE HAVRE BERICHT Wij hebben nieuws ontvangen : van Henri Bleus Willems, Sitardstraat, Borg-loon, voor Louis ...

Pages