Jouw zoekopdracht heeft 503 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • 1918-04

Filters

Publicatiedatum
1918503

De legerbode

DE LEGERBODE den Dinsdag, Donderdag en Zaterdag verschljnende ii s... ; , ■ nu Djt blad is VOOR DE BELGISCHE SOLDATEN bestemd ; iedere compagnie, escadron of batterij oiitvang't tien of vjjftien Fransahe en Nederlandsche exemplaren. Tooocelfifl uît het îeven in de Loopgraven Terugheer naar liet Kanf onnement Zeker, în dezen ...

Belgischer Kurier: belgische Ausgabe des Deutschen Kurier

Belgifcher Rurier f33rtiffîSÏ«t*- Tàaemxtitnua $tt e«(«M4< »«'•«• «!<»«•»• «» «.««il «(««.(MM» e»«nt«j») iwtlatl Iit«i Mnatltag. ®'* 9 ' " ' 8 8 ® # * S ' <AI ,rt™ Ko<Mnm«a SI* 8 ■ • • • • ■ a • » « » • (B) «îdjei.s di)tg«n< 8lil«u»«a»i» Ha» ani an tii ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

DE GENTENAAR - DE LANDWACHT m Mm, 14. 49«iaar. G.ôa Graeve, Kstelvesî,!» DE KLSINS PATRIOT DoritferJiij Aprîl 1*15 Pr<|* 3 caaîiemea ,/ Duitsche berichten Ui Mt içroati H«»fîl?ïwar5i«r. £ar»U Bdltsoh bsriaht. tERLIJM, 83 April. , testai jk kr^sUoneel, Op de «'agir, n e 1 bieef de gevechtsbedryrtg-|id beperkttôt -omtij îs ...

Meenen boven

April 1918 Hummer 7 MEENEN BOVEN Fronlblad voor de Neenensche soldaten Bestuurder: L, Vanheede Z 107 ie Battery. Denkt er Aan Ilceds byna4jaren ishetgeleden dat wy ons Bel-fort voor de laatste maal gezien hebben, dat wy onze ouders, vrouw of verloofde verlieten en met tra-n::n in de oogen hun zwoeren ons dapper te gedra-gen, hun aile dagen te ...

De Belgische standaard

Ék "W wt® «Ml ? Q $ h Zondag &8 en Maandag 8 9 April 1918 ABOSNBMEîrtBK — C.' - Voor^Seîdsten I miapa fr. ï.as a nuandea a,jo 3 mssndsK 3.75 —o— Nist Soldâtes ia 't tend, x m»*ad lr. 1,75 S maasdcn 3,50 ^ 3 foafcDdets 5.-35 —o— Bnitea 't land: x maand fr. 9,50 a m**adia 5,00 ta "*-f y DE BELGISCHE STANDAARD O^tal I ...

Belgischer Kurier: belgische Ausgabe des Deutschen Kurier

Belgifcher Rurier S5ruffeteis H I ifi 3•<« il41 #•«»«« «tt4«lal t» Dttflci ts«!l<9 i ««4 »»•»■«» «t|«» »»riai:ic» 3>li 8 « Il • B « • I • » « IAI <tl4<ial |«tt* ftad>tam«( 8 • • " • (Bl , MAtlai motgta* Qialtatangeo fiât m aa bit Sdgrtftlcitaag. at4' *» «l*»«la» Ottfaara ...

Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

ONSVADELAND STICHTERS : J. Eaeckalandt #a A. Tempe. e -$> BôlgiSCh daghJfcd VPTSJC." ^ 01) *1 d© d&g6I£ der Weet Op«W «EC* "**»L aboivki&m tel**»!* Pex- snauuul iBtelgia 1. ^6 irrwnfcrSiSt ®.»5 ssa-ftioïJRUtS &K# Per trtmowteir •* 6/tO » 0.SO » S»«« fffeï-SJv* « « «m» VodRr!«n«i » if. r-weMortot, ...

L'écho belge: journal quotidien du matin paraissant à Amsterdam

igônie AilllÊ© N° 1273 5 cerna venoreocr ra avï*nnresïs L'ECHO BELGE L'Union tait la Force. Journal quotidien du matin paraissant en Hollande i Belge est notre nom de Famille. Toutes les lettres doivent . î?^res^Jf.1? i.iireau de rédiict jon : IM. 2E. VOOHBUBGWAL 234-240, !îiWS'fS»PAM' Téléphones: 2797 I Rédacteur en Ctaei: Gustave ...

Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen

r - mnnEmîm^m Nr. 141. Weekbladje voor de vlaamschsprekende krijgsgevangenen. 13 April 1918. INTER-NOS REVUE Kamp - Harderwijk- Camp. (Slot) Stellen we eerst een niet, ontmoedigend feit vast : Naast de "Ligue patriotique belge" aan wier hoofd itaan o. a. Baemdonck, Tërwagne, Bollin, en waarvan 'le but est d'entretenir et de rariver le ...

Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

i . v aï - _ . _ FEUS: 10 CEK-TIEHEN « 20 Af ril 19sS lli i M* il mu mi" , i»i ■ lin .m'rii- ' •*).-. - >->":> -- ' ' ^ T'' * ' L"lC-"v"'J ONS VADERLAND Hr ixn SfJl df .111? i & ?t "V ■ ■- ? --jh.x £ A. ^ J SfsSs? <m fcsh'é*' ; J. SXfcf«Ki:i.â?!9l -1 y, ma Mssrtîi, ...

De waarheid: socialistisch weekblad

11° Jaargang, N' 17 Fr^js t 10 Gentlemen Zondag 28 April 1918 DE WAARHEID Orgaan van den " Vrijen socialistenbond — Aile briefwisseiingen te zenden naar ; P3L OE WiT " , Verspyenstraat, IO, Gant, verantwoordeiijke uitgever. Stedel. WerKloozenfonds m Genî (4e VERVOLO) Buitengewone zitting van 2 Januari 1918 Voorstel van "De ...

Les nouvelles: journal belge quotidien publié à Maestricht par un groupe...

Les Nouvelles Journal belge fondé à Maestricht en août 1914 ABONNEMENTS : Hollande: 1 florin par mois 2.50 fl. par 3 mois -""■D" Administration et Rédaction: La Haye - Prinsegracht, 16- Téléph. 2787 Bureaux à Maestricht : Wilhelminasingel 27 ANNONCES: La ligne : 15 cents en 4e page. Réclames permanentes à forfait Bravo les ...

Pagina's