Jouw zoekopdracht heeft 360 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • 1915-04

Filters

Publicatiedatum
1915360

Vooruit: socialistisch dagblad

VOORUIT Orgcian der Bçlgfeohe Werkliedenpantij. — l'erschjjnetide alk dagen. £=== Drakater-Uttgeefater Sa as: Maatschappij H ET L1CHÎ bcstuanler» p. DE VISCM. L«dcb«rc*Ocnt «à . . REDACTIE . . ADM1NJSTRAT1E HOOGP0ORT, 29. CENT ABGNNEMENTSPRUS BELGIE Orle mnandcn. » , , , fft fty 2es maandea • , « t « fr. 6.50 Een jacr. , ffr. I2.5Q ...

Le bruxellois: journal quotidien indépendant

MttCXX&Mfc - - H,* m j ««**»!<& lS8i,ÛÔto «>*«sttiayvl:a.t*<*»i» " r^DÈ"Vi®S« te &LÀfcJLii W 4V XkllÀ IVlOj LE BRUXELLOIS 1 an, 12 francs. — 6 mois, 7 francs. — 3 mois, 4 francs, i mois, 2 francs. ■• IIH*i4Whiéh<V.I -rai'iH' <rtrt TTii-. iifm 'iVi<fiii*<«r«ifmi>iBi<Wi¥iiniu ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

...

La corbeille: journal financier, industriel, maritime et commercial

Fondé en 1905. — Nos 7 et 8. ix : 10 centimes. 30 avril 1915 LA CORBEILLE f. — . ^ JOURNAL FINANCIER ET COMMERCIAL Administration F. A. Seb. Bureaux: 103, Place de Meir, ANVERS. Téléphone 429.5 i - . AVIS Malgré notre désir de satisfaire nos lecteurs, nous ne pouvons, par suite de circonstances exceptionnelles, paraître chaque semaine à ...

Het volk: christen werkmansblad

Aile briefwisselmgen vracht« Vrij te zenden aan Aug. Van. Iseghem, uitgever yoor de naaml. maatsch. « Drukkerij Het Volk», Meersteeg, n° 16, Gent. Bureel voor West-Vlaanderen: Gaston Bossuyt, Recolletten-Btraat, 14, Kortrijk. Bureel van Antwerpen, Bra-bant en Limburg : Vilctor Kuyl, Minderbroederstr., 24, Leuven. HET VOLK Mon schrijft in ; Op ...

Het volk: christen werkmansblad

^jfeB-TwiHtigsie Jaar. — K. 106 N SsMsnst — Mspzin — Eigeata Y'-^TiniT^r^oiiaBafai^&v i < t ÉïtÉ^riÉti«^ltwÉ«#^iinrf| Zaîerlag, 17 April 191S ^ Aile brîefwisselingen xr&c'hC TT)j te zenden aan Aug. Van Iseghera, uitgever voor de rRaml. nmatech. « Drukkerij Het Volk», Meerstceg, n° 16, Gent. Bureel voor West-Vlaanderen: ...

De Belgische standaard

Door Taal en Volk Voor God en Haard en Land « DE BELQISCHE STMDMRD » versohijnt 4 maal te week. Abonnementsprijs voor 10 weken bij vooruitbetaling : In België : ▼oor de soldaten 1.50 fr. — voor de aiet-soldaten 2.00 fr. Voor 't buitenland : a.75 fr. BestuurdLer : ILDEFONS PEETERS. VASTE OPSTELLERS : M. E. BELPAIRE, L. DUYKERS, Victor ...

La métropole d'Anvers: paraissant provisoirement à Londres

LA MÉTROPOLE D'ANVERS, PARAISSANT PROVISOIREMENT A LONDRES. ANNÉE. JEUDI 8 AVRIL 1915. N°- 98. ILA REDDITION D'ANVERS. ACTION DE LA VILLE ET DE LA COMMISSION INTERCOMMUNALE. LE TEXTE DE LA CONVENTION DE CONTICH. d* la " IV/IofxAm^ln '' \ I. -S mars (par courrier).—Lenuiné in (je l'année 191-1 (deuxième .semestre) < 1 ■■ ...

De werkman

■ l. I M !«■■■ Iiwimi—I I MM—IMK— tJta ï) JE Onder de Boeken van Priester Daens heb ik een Werkje, geschreven 320 jaren voor Kristi Geborte door den Griek Theoiiastus, er staat o. a, in : De Vrede voedt den Landbouwer, op onvruchtbaren rotsgrond ; -de Oorlog verarmt hem, op het rijkste veid. IHoofdopsteiIer=Bestuurder : P. ...

De stem uit België

Rtgistered at the General Post Office as a Newspcpi L'Echo de Belgique De Stem uit Belgie Voor God en Vaderland Bureau : 55, Russell Square, W.C. Abonnement ; Subscription : ls. 9d. voor drie maanden. ls. 9d. for thrce months. Dieu et Patrie Voor aankondigingen : 55, Russell Square. No. 32. VRIJDAG, APRIL 30, 1915. Price ld. BELANGRIJK ...

De Vlaamsche stem: algemeen Belgisch dagblad

Fers te Jaargang w°. s Donaerdag 253 April 1915 5 Cents DE VLMMSCHE STEM iVLGEJVIBEN BELGISCH DAGBLÂD [en volk zal niet vergaan! Eendracht maakt macht l REDACTIEBUREEL s PALEISSTRAAT 31, AMSTERDAM. - TELEFOON Ho. 9922 Noord. Os viaamsche Stem verschijnt ie Amsterdam elken dag des morgens (ier bladzijden. AbonriPmentsprys by vooruitbetaling : _ ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

f— "^Ê^BÊBÊSÊ^ HOE ER IN DEN MODERNEN OORLOG WORDT GEVOCHTEN: F-en drietal sprekende kiekjes van het oorlogsterrein in Noord-Frankrijk, die op voortreffelijke wijze de gevechtswijze van den modernen oorlog illustreeren. In ons bijschrift „Bij de Platen", op bladzijde 437, spreken wij daarover nog uitvoeriger. De bovenste foto doet ...

Pagina's