Jouw zoekopdracht heeft 360 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • 1915-04

Filters

Publicatiedatum
1915360

L'indépendance belge

L'INDÉPENDANCE ROYAUME-UNI: ONE PENN\ BELGE AAUTIUEMT ■ r.CMTiy« I ADMINISTRATION ET EED ACTION : BUREAU A P.iRIS: TCDOIÏ HOUSE, TUDOR ST., LONDON, E.C. 11 • iLACh (311K 7 et TELEPHONE: CITY 3960. TELEPH.: 238-75 LONDRES. VENDREDI 30 AVRIL 191; à MOIS, 9 SHILLINGS. ï 15 ABONNEMENTS: " 6 MOIS, 17 SHILLINGS. CONSERVATION PAR LE PROGRE I ...

De Vlaamsche stem: algemeen Belgisch dagblad

Berste Jaargang Pi°. 7Q Waandag 13 AprU 1915" S Cents | DE VLMMSCHE STEM ^LGBMEEN BELGISCH DAGBLAD [en volk zal niet vergaan! Eendracht maakt machtl redactiebureeli PALEISSTRAAT 31, AMSTERDAM. - TELEFOON Ho. 9922 Noord. 0g Vlaamsche Stem versohijnt te Amsterdam elken dag des morgens DP vier bladzijden. Abonnementsprys bij vooruitbetaling t ...

Le XXe siècle: journal d'union et d'action catholique

20e ANNÉE. — Série nouvelle. — N° 155 w~~é.r....^^mmjx^^A<7MMxe^<sfisvrjBaB^^iUS3S33^slxSfSZ'^rif;efSiGœtUî^-„■ n -'inir-i rnwnrrr ■ iiii-^«.»^»«xwiwpc I»e numéro : 10 Centimes t»>-rar. •>:—f T-frrfnnrKrt-'r'in/V nrywanwwar'lfffr1'^'—1—1" ■apgBMB Mardi 15 avril 1915 RÉDACTION * ADMINISTRATION ' 28 ...

Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen

ONZE TAAL. Nr. 6. Weekbladje voor de vlaamschsprekende krygsgevangenen. 7? April 1915. Honderdste geboortedag van Bismarck. Op lsle ' April van het loopend jaar heeft men overal in Duitschland den honderdsten geboortsdag van Bismarck gevierd. Het is begrypelyk dat men dieu dag als een byzonderen feestdag aannaxn. Want in dit oorlogsjaar, kregen wy ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

37' JAAR Woeasiag î 4 AprO 1915 N' 88 DE GENTENAAR = DE LANDWACHT DE ELEINE PATRIOT Bureeîen te Oenî nr 16 Ketelveaî: RAAK! Vooruit heeft gepoogd aan zijne iezeî te do en gelooven dat iiij, na de bczcltin van Cent door de Duitschers, enkel wee is beginnen verschijnen om de socialis tiscke « organisnties, voor vvelke zoovef is geoflerd ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

27e JAÂR Zondâg 4 en Maandag 5 Âpril 1-9 ÏB W 80 DEGENTENAAR-DELANDWACHT DE KLEINE PÂTRIOT Bureelen te Gent nr 16 Ketelvest BBBIGHT. Aan de lezers en iterRoopers van den buiten. Uw b'ad zal Dirisdag, 6» April, verschij-aen ea besteld worden als naar gewoonte. Landbouwersbond VAN OOST-VHANDEREN. Verçaderinff van s April lyi*). De heer ...

L'indépendance belge

1 S6ème année* Al O i L'INDÉPENDANCE ROYAUME-UNI: ONE PENNY BELGE CONTINENT 2 15 CENTIM Administration et Rédaction, Tudor Hou se, Tudor Street, E.( TELEPHONE: CITY 3960. LONDRES, MARDI 6 AVRIL 1911 [KEGISTEHED AS NBWSPAPEK.] rnvcrDL'ATlHM PAR TF. PROGRES. S O M M A I R £. LA SITUATION : L'échec autrichien dans les Carpathes.— Succès ...

Geïllustreerde zondagsgazet: familieblad

JlÉcûtaTE-ROEIS v —E^fiontstraat 39, (Zuid) belgische huiskolen Anthraciet & Machienkolen allerbeste kwaliteit aan M AT I G E prijzen Verzorgde bestellingen bir.nen de 24 uren Aanbevolen Grove Huiskolen 80 °/0 gewaarborgd. , ————— m aAPr"1915 GBILLU^REE^^ 8 Oentiemu I m —■irrm——m—■uwmn m m n-wTir^«irinTrTnirrjT ...

Le courrier de l'armée

15 Avril 1915 lSJnTr>Qr>r> Q1^ LE COURRIER DE L'ARMÉE paraissant les Mardi, Jeudi et Saroed , — - Ce journal est destiné AUX SOLDATS BELGES ; chaque compagnie, escadron ou batterie reçoit dix ou quinze exemplaires français et flamands. La Violette allemande Il y avait bien longtemps que nous n'avions plus vu de violette allemande. ...

De Belgische standaard

Door Taal en Volk _ nr nrimonur nTiuniinn . Voor God en Haard en Land c Ut BELG "!îHc sriUOMRD » wscfiiint 4 mail te mi, Abonnementsprij* voor 50 nummers bij vooruitbetaling. Voor de soldâtes : 2,50 fr. Voor de niet-sôlâatèn — in 't land 3.50 fr. ; huit en 7 land 4.50 fr. Indien meer exemplaren van elk nuntmer worden gevraagd, wordt de ...

L'écho belge: journal quotidien du matin paraissant à Amsterdam

|éi*e Antiëe TV°. 174 r5 cents CIO (centimes) «Jeudi 15 avril 1915 L'ECHO BELGE L'Union fait la Force. «Journal quotidien du matin paraissant à Amsterdam Belge est notre nom de Famille. Toutes les lettres doivent être adressées a*i bureau de rédaction: N.Z. VOOSBURGWAL 234-240 Téléphone: 2797. Rédacteur en Chef : Gustave Jaspaers. ( ...

Le courrier de l'armée

LE COURRIER DE L'ARMÉE - - . . -rtf Ce journal est destiné-AUX SOLDATS BELGES ; chaque compagnie, escadron ou batter^* reçoit dix ou quinze exemplaires français et flamands. II faut en finir ! Ans époques ies plus critiques de son histoire, l'Angleterre, la grande et noble Angleterre, eut toujours a sa tète des personnalités remarquables. ...

Pagina's