Jouw zoekopdracht heeft 360 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • 1915-04

Filters

Publicatiedatum
1915360

Het Vlaamsche nieuws

Lderdag 22 April 191g. J3ër»të ja&rg-, Il 98 ■ HIT ■ frije , S CentiemsE door g-eheel België Vlaamsche Nieuws Het beat ingelicht en meest vertprdd Nieuwsblad van België. - Verschijnt 7 maal per week ABONNËMENTSPMJZEN i La wetkiii»»..t........ 9.38 j Pwr S tmmdea . 4.— !£ K*ssi »..i • >..» I.H | Per C me&aden ï S8 Fer ...

L'indépendance belge

teèmt awwc. Ifo. 95 L' INDEPENDANCE .OYAUME-UNI: ONE PENNY, BELGE. CONTINENT : 15 CENTIMES ADMINISTRATION ET REDACTION: ÏUDOR HOUSE. TUDOR ST.. LONDON. E.C. TELEPHONE: CITY 3960. BUREAU A PARIS : 11, PLACE DE LA BOURSE. tclpph . 1 311-57 et TELErHi. | 238-75. LONDRES, VENDREDI 23 AVRIL 1915. [REGISTBHED AS A NBWSPAPERJ Conservation par le ...

Geïllustreerde zondagsgazet: familieblad

Tecomte-roeis EgmonUtraat 39, (Zuid) belgische huiskolen Anthr»ci»t & Machienkolen ALLERBESTE KWAL1TEIT aan M AT I G E prijzen Vcrzorgde bestellingen blr.nen de 24 uren Aanbevolen Grove Huiskolen 80 °/0 gewaarborgd. 1 11 April 191E Nr 21 . GEILLUSTR EERDE S Oentiemen ZONDAGSGAZET BUREEL : LANGE GANG 6, ANTWERPEN : OPEN DAÇELIJKS VAN 2 TOT ...

Lloyd anversois: journal maritime emanant des courtiers de navires

ANVEHS,xSamedi 24 Avril 1915 Cinquante-huitième Année - No 17.291 ^iR®tin Rédaction : \c> w>f^vl#nckx, 14 \ . ,«V „ ER S Téléphone 3761 LL07D ÂNVERSOIS Seul Journal Maritime quotidien émanant des Courtiers de Navires Annonces : 25 centimes la petite ligne. — 50 centimes la double ligne 1 franc la ligne sur double colonie ...

De Belgische standaard

De Belgische Standaard Door Taal en Volk Voor God en Haard en Land iiMiri'ii'H*l'Wrt in i m—mmn wi rriw—wiwr l'imwiwii anini m nu» « DE BELGISCHE STAMDAARO ■> versdhijnt 4 maal te week. Abonnementsprijs voor 10 weken bij vooruitbetaling : In Belgifi : Yoor d« soldaten 1.50 fr. — voor de niet-soldaten 2.00 fr. Voor 't buitenland : ...

L'indicateur - De aanwijzer

\ 40°°® année. — 18 Avril 1915. N° 13. 40st« jaargang. — 18 April 191B L'INDICATEUR DE AANWIJZER Téléphone : 261 Bureau : VIEILLE BOURSE, 39, Anvers. Bureel ï OUDE BEURS, 39, Antwerpen Telefoon : 261. Onze "bTJLrselem. zâjn. cpen van. S tôt 1 -mix 3STos To-u.rea,-u.^ sont ouverts cLe S à, 1 lieure ... HOTEL DE LA FLEUR D'OR ...

La Belgique: journal publié pendant l'occupation sous la censure ennemie

Vendredi 30 Avril 1915 N« 173 Vendredi 30 Avril 1915 LABELGIQUE ADMINISTRATION ET REDACTION £5» Rue Montegne-de-Sion, S, BRUXELLES Bureaux ; de iO à 17 heures JOS. MORESSÉE, DIRECTEUR. JOURNAL QUOTIDIEN LE NUMÉRO t IO CENTIMES f IÂ çetîfe ligne .. ï , ..... . .... te.. 0.4Q J I Réclamo avant les annonças 1 ,QO> ANNONCES- Corps du ...

De Belgische standaard

l8te Jaar. — N° 45 Vijf centiemen het nummer i m i h .L<»nr ■■!!■■■ mmmBBÊmaaesB!»r — • Donderdag 22 en Vrijdag 23 April 1915. De Belgische Standaard Door Taal en Volk Voor God en Haard en Land « DE BELGlSCKE STANDAARO » verschimt 4 maal te wesk. Abonnementsprijs voor 50 nummers bij vooruitDctaling. Voor de soldaten: 2,50 ...

Het Vlaamsche nieuws

IZondag si Aprîi 1915. Eerate J&arg. JMr 87. rfJLft ouSta sJ^aierfi -A.-» Prîjs ; s Gentlemen door geheel België Vlaamsche Nïeuws Hat beat ingelicht en meest verspreid Nieuwsblad van België. - Versçhijnt 7 maal per week •*""" t1 *TS» .'."irv.T—intrsgKsat^sassaggBiSî;?, -;r.^s.rrss^sia^issa A80NNIMENTSPRUZEN ; fK ...

Het Vlaamsche nieuws

Zatefdag 17 April 1915, Eerste Jatarj 93 Frijs . 5 Ccntiemeii docr geheei België Hf" fegyçM» irt , a» Vlaamsche Nieuws Het best ingelicht en meest ?er«preidNieu w sLlad van Belgie, - Verschijnt 7 maal per week 4B0NNEMENTSPRIJZEN Pet «eet . 0.36 ; Per 3 maanden 4.— j Per taaand 1.60 j Per 6 maanden ., ,J.5C \ Per jaar ... ......... ...

De werkman

jâj$ m « &, 'M. ^wWmk. M,r Vriendeliik Verzoek , dees Nummer te willen meedeeler aan Vrienden, Geburen en Kennissen, opdat zij het Verhaal van JL îî r s V o 11 v e (î zouden kunnen volgen, waarvoor D A N K ! ■ mi» i nT-rm-im T" ,y?r7W!Vr;'7îAî j£*hS^®B23îS22SS^^<£iE^S2^S HoofdopsteIIer=Eestuurder : P. DAENS-MAYART, ...

Lloyd anversois: journal maritime emanant des courtiers de navires

L ANVERS, Vendredi 16 Avril 1915 Cinquante-huitième Année - No 17.284 P DWECTÉ^ & RÉDACTION : VLEMINCKX, 14 ANVERS Téléphone 3761 LLOYD ANVERSOIS Seul Journal Maritime quotidien émanant des Courtiers de Navires Annonces : 25 centimes la petite ligne. — 50 centimes la double ligne 1 franc la ligne sur double colonne Adresses ...

Pagina's