Jouw zoekopdracht heeft 360 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • 1915-04

Filters

Publicatiedatum
1915360

Het Vlaamsche nieuws

...

Lloyd anversois: journal maritime emanant des courtiers de navires

ANVERS, Mercredi ZI Avril ivid Cinquante-huitième Année - No 17,288 •' DlRFcîï^ & RÉDACTION : '' 14, RUE VLEMINCKX, 14 ANVERS Téléphone 3761 LLOYD ANVERSOIS Seul Journal Maritime quotidien émanant des Courtiers de Navires Annonces : 25 centimes la petite ligne. — 50 centimes la double ligne 1 franc la ligne sur double colonne ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

...

Le bruxellois: journal quotidien indépendant

MttCXX&Mfc - - H,* m j ««**»!<& lS8i,ÛÔto «>*«sttiayvl:a.t*<*»i» " r^DÈ"Vi®S« te &LÀfcJLii W 4V XkllÀ IVlOj LE BRUXELLOIS 1 an, 12 francs. — 6 mois, 7 francs. — 3 mois, 4 francs, i mois, 2 francs. ■• IIH*i4Whiéh<V.I -rai'iH' <rtrt TTii-. iifm 'iVi<fiii*<«r«ifmi>iBi<Wi¥iiniu ...

Het Vlaamsch heelal: katholiek - zondagsblad

17 April 1915 Nr 10 38e Jaargang HET VLAAMSCH HEELAL Vrij en OnafhankeHjk Katholiek volksgezind weekblad voor Vlaamsche en Algemeene Belangen IN8CHRIJVIIVe8PRIJ» Voor een jaar fr. 5.— Voor 6 maanden » 2.75 Voor 3 maanden » 1.50 Voor Nederlarid » 5.50 Voor 't Groot Hertogdom Luxemburg. . » 5.50 Voor andere landen » 7.00 Dit blad verschijnt ...

Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België

- m — Gesetz-und Verordnungsblatt fur die okkupierfen Gebiete Belgiens. i Uitgegeven door de politieke i afdeeling bij den Generaalgou-verpeur in België. Gedrukt in de | drukkerij van het Wet- en Verôrdeningsblad,Brussel.LeuvenscheI straat 40. Het Wet- en Verordemngsblad i is in België verkrijgbaar bij [ bovengcnoemde drukkerij, in ...

De Vlaamsche stem: algemeen Belgisch dagblad

rrerste »iaargaiig N°. 63 en 64 Zonaag cm Maahûag 4 en S Àpril 1915 S Cents DE VLAAMSCHE STEM aloemeem belgisch dagblad [en volk zal met vergaam Eendracht maakt machtl REDACTiEBUKEEL : PALEISSTRAAT 31, AMSTERDAM. - TELEFOOH No. 9922 Noord. pQ viaamsche Stem verschijnt te Amsterdam elken dag des morgens 0n yier bladzijden. Abormementsprys by ...

L'indépendance belge

L' INDÉPENDANCE ROYAUME-UNI: ONE PENNY. BELGE. CONTINENT : 15 CENTIMES Administration et Rédaction, Tudor House, Tudor Street, E.C. t OAinRiFimi s avrii 191S [Eegisteeed as a „ itj p^,,^ TELEPHONE: CITY 3960. LONDRES, JEUDI 8 AVRIL lJlt». newspaperj conservation par le progres. SOMMAIRE. LA SITUATION : Victoire russe dans les Carpathes.—Le ...

L'indépendance belge

86ème année. No. 83 L'INDEPENDANCE ROYAUME-UNI: ONE PENNY. BELGE. CONTINENT : 15 CENTIMES Administration et Rédaction, Tudor House, Tudor Street, E.C. TELEPHONE: CSTY 3960. LONDRES, VENDREDI 9 AVRIL 1915. CKEGISTERED AS A NEWSPAPER.3 Conservation par le Progrès. SOMMAIRE. LA SITUATION : Dans les Carpathes.—L'avance française entre la Meuse ...

Het Vlaamsche nieuws

lidag 30 Aprii 1915, Eerste jaarg. Nr 106 HET Prijs ; 5 Ceotiemeo door geheel Beigië Vlaamsche Nieuws Hat beat ingelichl an meeet irer&preid Nieuwsblad irait België* - Verschljnt 7 maal per week F AB»NNEMIÎΫTSPR«ZEN: 8-36 I Pw 3 aaaaâac *.« , !-5S | J*tr 8 îBafM&m 7.S8 ] ?er jaat ... jt,~ L HftSTUUK: Aiieas 8AEYENS 1 ...

De Belgische standaard

De Belgische Standaard Door Taal en Volk Voor* O-nd en Haarrî en r.and « DE BEL8ISCHE STAHQMR2 » versshijit 4 ornai U «itk. Aboimcmentspri}« voor 50 nummers l»ij yo«ruitbotali»g. Voor de aoldaten : 2,50 fr. Voor de niet-soldaten — in 't land 3.50 fr. ; buiteu 't Imnd 4.30 fr. Indien meer exemplarm van elk nummer vevrien gevrnagd,r»ordt ...

Le XXe siècle: journal d'union et d'action catholique

20e ANNEE. • TTV*: - Série nouvelle MtE£tf<Lî«»3 --ttsv -, -*rmsr-.<»SK N° j41 ^ Le numéro^: 10 Centimes Jeudi l61" avril 1915 JftEDACTIOiN & ADMIiMD îi\a i îvn [g 1er rua de la Bonrsa — LE HAVRS Téléphone : Le Havre n° 14.05 Birselsa? : FEH8AHD îîlHEâ? fontes les ...

Pagina's