Jouw zoekopdracht heeft 360 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • 1915-04

Filters

Publicatiedatum
1915360

La métropole d'Anvers: paraissant provisoirement à Londres

...

De Belgische standaard

l8t9 Jaar. — N° 40 Vijf centiemen het nummer I * i Dinsdag 13 en Woensdag 14- April 1915. De Belgische Standaard Do or Taai en Volk Voor God en Haard en .Land ■K»gaasp|aaKtfrp.A^4M^.^.aîË«tartiaiexi^^-oa«a^:v^^v»Ai^^.--; rr ^sscatft» it Tunn m un nu wn i— iiMWaïai mu —i « DE BELQI3GHE STAHDAARp » verschijnt 4 maal te week. ...

Vooruit: socialistisch dagblad

Brekater-li Îtgeeïoêcî Bem; Maatschappij HET LICHÎ besiisurder ? p. OE VtSCH. Le^cberg-Ocnt . . REDACTSE . . ADMSN5STRATIE fSOGGPOGRT, 29» GENT VOORUIT ABONKZMENTSPRIJS BELGIE Dr!e maanden. . » , , fr. 3.25 Zea maandea . , , . . fr. 6.50 Een jaar fr. 12.50 Mea abonneert zich op aile postburetlea DEN VREEMDE Drie maanden (dageiijk» ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

Van Leopoldville naar Borna is de eerst< Korgo-spooi weg ge'egd. Matadi ligt nog 140 km. van den Atlanti Bchen Oceaan maar de groote zeeschepei kunnen er met gemak binnenvaren. Éen reisje door Midden-Afrika gaat du: Ri s volgt : Van Matadi tôt Leopoldville perspoor weg ; van Leopoldville tôt Stanleyville pei gtoomboot ; van Stanleyville tôt ...

Het Vlaamsche nieuws

...

Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen

29. 7. 15 ONZE TAAL. Nr. 9. Weekbladie voor de vlaamschsprekende kryqsqevanqenen 2Re Anril 1Q15 Jong-Vlamingen. stevig vasthouden ; het is de taal waarin onze Ailes wat op deze wereld aan 't licht komt, voorouders voor vryheid en recht geleefd en ge- dooft na zekeren tyd uit, liet eene wat sneller, streefd en geleden hebben. het andere wat trager: ...

De Vlaamsche stem: algemeen Belgisch dagblad

gefste Jaargang g rv. ao Maanciag Aprii 1915 S Cents DE VLAAMSCHE STEM 4LGEMBEN BELGISCH DAOBLÂD I Een volk zal ni et vergaan! Eendracht maakî machtl REDACTIEBUKEEL a PALEISSTRAAT 31, AMSTERDAM. — TELEFOON No. 9922 Noord. De Vlaamsche Stem verschljnt te Amsterdam elken dag des morgens op vier bladzijden. Abonnementsprys by vooruitbetaling : _ ...

Lloyd anversois: journal maritime emanant des courtiers de navires

L ANVERS, Vendredi 16 Avril 1915 Cinquante-huitième Année - No 17.284 P DWECTÉ^ & RÉDACTION : VLEMINCKX, 14 ANVERS Téléphone 3761 LLOYD ANVERSOIS Seul Journal Maritime quotidien émanant des Courtiers de Navires Annonces : 25 centimes la petite ligne. — 50 centimes la double ligne 1 franc la ligne sur double colonne Adresses ...

Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België

N. 55 i. Société anonyme beige de Constructions Aéronautiques « Avia », a bruxelles. MM. les actionnaires sont convoqués à l'assemblée générale ordinaire, qui se tiendra à Bruxelles, 6, avenue Marnix, à l heures de relevée (heure allemande), le mardi 20 avril 1915. ORDRE DU JOUR : 1° Rapport du conseil d'administration et du collège ...

L'écho belge: journal quotidien du matin paraissant à Amsterdam

jôre Armé No. 186 Ô cents (ÎO Centimes) Mardi 27 avril 1915 L'ECHO BELGE L'Umun fait la Force. ~n 1 —————————•SUEE «Journal quotidien du matin paraissant à Amsterdam Belge est notre nom de Famille. Toutes les lettres doivent être adressées au bureau de rédaction: N.Z. VOORBUHOWAL 234-240 Téléphone: 2797. Rédacteur ...

Vooruit: socialistisch dagblad

Orahlcr-DitgeditM j&œiîMaatschappij H ET LICHT , bcstuurder s pt t)Z V1SCH. Ladebçrg-Qeni . . REDÂCTJE . . ADMINISTRATIF HOÛQPOORT, 29, GENT Orgaan des* Belff/séhe WeMedenpadij* « Versphijnencie aie dagen. ABONNEMENTSFRIJS BELGEE Drie maanden. » ... , fr. 3.25 Zes maanden » , , , . fr. 6.50 Een jaar ....... fr. 12.50 Men abonneert ...

Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger

467 - Gesetz und Verordnungsblatt for die okkupierten Gebiete Belgiens Uitgegeven door de politieke afdeeling bij den Generaalgou-verneur in België. Gedrukt in de drukkerij van het Wet- en Veror-den ingsblad, Brussel, Lenvensche straat 40. Het Wet- en Verordeningsblad in Uelgiii verkrjjgbaar bij •jovrngenoemde drukkerij, in Duitschland en in ...

Pagina's