Jouw zoekopdracht heeft 360 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • 1915-04

Filters

Publicatiedatum
1915360

Le XXe siècle: journal d'union et d'action catholique

20e INNÉE. Série nouvelle - N03 158 et 159 Le numéro ; 10 Centimes Dimanche 18 et Lundi 19 avril 1915 RÉDACTION & ADMINISTRATION îjti! rus de la Bourse — IE HAVRE Téléphone : Le Havre n* 14.05 Biïsciau? : FERME 8ESRAT Joutes les communications concernant la rédaction doivent être adressées 38'", rue de la Bourse, Le Ilavre. ...

L'indépendance belge

S6ême année. No. 90 L'INDÉPENDANCE ROYAUME-UNI: ONE PENNY. w AT1 HTl BELGE. CONTINENT £ 15 CENTIMES Administration et Kedactjon, Tudor Hocse, Tudor Street, E.C. TELEPHONE: CITY 3960. LONDRES, SAMEDI 17 AVRIL 1915. tREGISTERED AS A KBWSPAPEEJ Conservation far le Progrès. LA DEFENSE DE LA BELGIQUE La Presse et le, Pape. L'attitude militaire et ...

Le courrier de l'armée

LE COURRIER DE L'ARMÉE - - . . -rtf Ce journal est destiné-AUX SOLDATS BELGES ; chaque compagnie, escadron ou batter^* reçoit dix ou quinze exemplaires français et flamands. II faut en finir ! Ans époques ies plus critiques de son histoire, l'Angleterre, la grande et noble Angleterre, eut toujours a sa tète des personnalités remarquables. ...

Het Vlaamsche nieuws

Woensdag 14 Àpril 1915. Eerste Jaarg. Nr 90 Prijs : 5 Centiemen door gcheel België J» «jL JGLi nJLn Vlaamsche Nieuws Het best ingelicht eo^meest verspreid Nieuwsblad van België. - Verschijnt 7 maal per week ÀBONNEMENTSPRUZEN : Per weafc I.SS I Per 9 maandee ., .. 4.— far mm and (.M | Per 6 maanden «.M Per jaar ...... )4 — IBESTUUR ...

Vooruit: socialistisch dagblad

VOORUIT Orgaan der Belgisohe Werkliadenpartij — Verschijnende alle dagen. Orakster-UitgeeTstcf pua: Maaîscbappij H ET LtCHT bestuarder» P. DE VISCH. Lctfeber£>Of«l . . SREDACTIE . . ADMINISTRATIE HOOaPOORT. 29. CENT ABGNNEMENTSPRÎJS BELG!£ Drie maanden. . . , . fr. 3 'at-£es maandea » .... tr. 6.50 Een jat« ....... fr. 12.50 Mct ...

Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België

Cesetz- und ïerordnungsblatt Uitgegeven (loor tic politieke afdeeling bij den Generaalgou-verneur in België. Gedrukt in de drukkerii van liet Wet- en Verordeningsblad, Brussel.Leuvensclie straat -10. Het Wet- en Verordeningsblad is in België verkri.igbaar bij bovcngenoemde drukkerii, in Duitscliland en In het onzljdige buitenland bij de ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

37' JAAR Woeasiag î 4 AprO 1915 N' 88 DE GENTENAAR = DE LANDWACHT DE ELEINE PATRIOT Bureeîen te Oenî nr 16 Ketelveaî: RAAK! Vooruit heeft gepoogd aan zijne iezeî te do en gelooven dat iiij, na de bczcltin van Cent door de Duitschers, enkel wee is beginnen verschijnen om de socialis tiscke « organisnties, voor vvelke zoovef is geoflerd ...

Lloyd anversois: journal maritime emanant des courtiers de navires

amvttrÇ Dimanche 11 et Lundi 12 Avril 1915 Cinquante-huitième Année - No 17.280 ^.direction & rédaction - 14, rue vleminckx, 14 v >''/ anvers Téléphone 3761 LLOYD ANVERSOIS Seul Journal Maritime quotidien émanant aes courtiers ae navires Annonces : 25 centimes la petite ligne. — 50 centimes la double lign» 1 franc la ligne sur ...

Vooruit: socialistisch dagblad

Drtjkstcr-U ïtgeefstor Sam; Masîselsappij îîET LICHT bcstuurder : P. RE VISCH. Ledeberg-Oenî . . REDACTIE . . ADMJfilSTRATIE KÛOGSÎOORT. 29. OENT ABONNEMENTSPRUJS BELG3E Oris maanden. . . , , fr. 3.25 Zes niaanden fr. 6.50 Een jaar fr. 12.50 Meo abonneert zidi op aîie pc^ibureeles DEN VREEMDE ©rie maancen ;<£&gcl:£ks verzsnden). ...

De Vlaamsche stem: algemeen Belgisch dagblad

gefste Jaargang g rv. ao Maanciag Aprii 1915 S Cents DE VLAAMSCHE STEM 4LGEMBEN BELGISCH DAOBLÂD I Een volk zal ni et vergaan! Eendracht maakî machtl REDACTIEBUKEEL a PALEISSTRAAT 31, AMSTERDAM. — TELEFOON No. 9922 Noord. De Vlaamsche Stem verschljnt te Amsterdam elken dag des morgens op vier bladzijden. Abonnementsprys by vooruitbetaling : _ ...

Het Vlaamsche land: Vlaamsch orgaan voor België en Nederland

Nummer 6. KONING ALBERT-NUMMER. 1ste Jaargana. - 3 April 1915. fflHH Jjfjjg^ voorBelgié enNederlarvd!^^^ï!Sasss==sï^^^^^ VTeeltblad onder Hoofdredaotie van 1>jt. JOZBP CRETS. ST R Redactie en Administratie : ORANJESTRAAT 4—6, Rotterdam, ^ __ ___ ABONNEMENTSPRIJS : , -I - ADVERTENTŒN : __ __ , , , . Y VOOr Vlaanderen! Per 3 maanden, franco ...

De legerbode

27 April 1915 ' Nmmer HIO 1 DE LEGERBODE den Dinsdag, Donderdag en Zaterdag verschijnende Dit blad is VOOR DE BELGISCHE SOLDATEN bestemd ; iedere compag-aio, escadron of batterij ontvang-L tien of vijftien Fransche en Nederlandsche exemplaren. Roemrijke Bladzijden De Eerste Ruiterij-OMsie en de 4* GeiwgÉ Brigade te Haelea '12 Oogst 1914) II y* ...

Pagina's