Jouw zoekopdracht heeft 701 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • 1914-03

Filters

Publicatiedatum
1914701

Het goede woord: nieuws- en annoncenblad

HET GOEDE WOORD N ieuws- en Annoncenblad GODSDIENST, VADERLAND en MOEDERTAAL Abonnementsprijs : 1 jaar 3 fr. Drukker-Uitqever : J. VËRI1EIREN Aile briefwisseling en mededeelingen aangaande dit 1 , ■moorin Ail I / r» +r» m u o o _ , , . . , M ' ' , blad moeten vrachtvrij gestuurd worden ten laatste op Bekendmakmgen .0 centiemen per regel. ...

Hooger op!: orgaan van het Kruisverbond voor 't aartsbisdom Mechelen

15 Maart 1914. N° 6 3e Jaargang. y HOOGER OP ORGAAN VAN 'HET KRUISVERBOND' VOOR 'T A A RTS BIS DO M MECI-IELEN DIT BLAD Redaktie : P. J. Vullinqs, m. S. C.r Deurne-Antwerpen. BUREEL : vprschijnt den Ie" en 15™ van iedere Metvastemedewerking van : Hoogleeraar E. Vubberqh, Leuven; Eerw. P. Dom. II n^rn^^nM^Ant" mrlnd Van den Boqaert, 0. ...

L'indépendance belge

85» ANNÉE Vendredi 6 mars 1914 administration et rédaction ï y s rue des ttablett, Bruxelles BUREAUX PARISIENS : 11, place de la Bourse ABONNEMENTS: ÉDITION QUOTIDIENNE BfLGIQOE. Un an, 20 fr. £ nais, lllfr. 3 mois, 5 fr. lUXEMB0HR6(fir-D.i » 28 fr. » i5 fr. » 8 fr. ETRANGER » 40 fr. » 22 fr. » 12 fc ÉDITION HEBDOMADAIRE ...

Het morgenblad: volksdagblad

(* jaargang, ii Zaterdag 14 IVIaart 1914 2 cenuemen ne* nummer HET MORCENBLÀD 4« bladzijde. — per kleinen regel fr. 0.30 ; Financiëele, » 8 * * l.COj Stadsnieuws, per srooten regel » 2.001 Reclamen, » » * * 1-.001 ■Pegraienisbericht, * Jh£2J VQLKSDAGBLAD tîlc mededeelingen te zenden aan M.' J. BAMPS, Bestuurder, Nationalestraat, 54, ...

Het morgenblad: volksdagblad

V jaargang, îr 8? îïmsnsn IÎÎ feafirï 2 cenllêmsn lies nmumsr HET MORGENBLAD »*■■' ' '''""•* ' "innir»âiHia<nTT ISanicAndiginsen î 4= biadzijce. — per kleir.en regel fr. 0.30 Financiëel:, » » * » 1.00 Stadsnisuvs, per grooten regel » 2.00 .Reclamen, * » » » 1.00 Begrafenisbericht, * VOLKSDAGBI^AD [le ...

L'étoile belge

Mercredi II mars 1814 PRIX DE L'ABONNEMENT; POUR BRUXELLES : Un an : fr.; 6 mois, fr. ft-.'iO; 3 mois, fr. 3.34$ POUR LA PROVINCE : Un an : ï« fr>; 6 mois, fr. 8.50; 3 mois, S fr. BUREAUX : rue des Sables, 13, ouYeits de 9 à 16 h. En province il suffit derzirwttre le pria désabonnement on facteur Edition G 6oc arartée. — IV" ...

Het nieuws van den dag

Barfigste jaargaag . ..-.■cyaajgi ■ * ■ cir 83 2 csntiemen per nurnmsr Brussot, Woeïïsdag I ( Maart 19(4 ""V , •. .. .UIUIM HET NIEUWS VAN DEN DAG ABONNEMENTEN Î Lden4fra.1t F»'"»- 8 taflk. K® » - il - TflorEùUand ,Mfd, rfte Unden van het postrerbond ». 20 - BESTUUR EN OPSTEL î Zandstraat, 16 TEIiBFOON 171 DAGBLAD ...

Le matin

^VsndPêdi 6 Mafs .1914 ora"'i* AS ES " —ç^r Qcl^wiMËs" 21°" Année — N° 85 rédaction Kg VIEILLE BOURSE, 39 ANVERS Téléphone Rédaction s »1.T ABoanements. : l Un an fr- 1S'S5Î Anvers {Six mois ^ /Trois mois % » • • (Un an 12'2ÎÎ ii«ÉRisoR{S'ïmois.< . • • • q-52» r / Trois mois . . • S».4M» I ...

La chronique: gazette quotidienne

Mercredi 4 mars 11» 14. _ Edition C CINQ CENTIMES LE NUMERO. P.OUR TQUTE L'A; BELGIQUE 47® année» — I%!° 61 LA CHRONIQUE " BUREAUX 5 et 7, Galerie.-^iu Roi (Passage Saint-Hubert) BRUXELLKS GAZETTE QUOTIDIENNE téléphones' Administration: N* Rédaction : N* 14tOH a ABONNEMENTS : Bruxelles • 12 francs par an; — 6 francs pour six ...

Journal du Katanga

4me année 10 mars 1914 f — N° 10 JOURNAL DU KATANGA PRIX DES ANNONCES : •t LA LIGNE Correspondance Fr. 5,oo Demandes d'emploi » i ,00 Offres diverses » 2,00 Feuille hebdomadaire paraissant le mardi Le Numéro : 50 Centimes. ADMINISTRATION : Avenue du Sankuru, Elisabethville (Katanga) Congo Belge. PRIX DES ANNONCES: LA LIGNE Faits divers ...

Gazette van Beveren-Waas en van het kanton, bestaande uit de gemeenten...

GAZETTE VAN BEVEREN-WAAS en van het kanton bestaande uit de (iemeenten Burght, Galloo, Doel, Kieldreckt, Melsele, Verrebroeck & Zwijndreeht. NIEUWS- EN ANNONCENBLAD. Dit blad verschijnt geregeld aile Zaterdagen. Aboîinementea kunnen het hoelejaar door DRUKKErJuI TGEVER AANKONDIGINGEN : 20 centiemen per drukregel. RECHTERLIJKE EERHEB8TEL- ...

Le nouveau précurseur: journal du soir

"^udi S Mars 1914 CINQ CENTIMES HO année - IV® 64t Le Nouveau Précurseur AB03srisrEivrE3srT3 ^ 4NVTÏR3 un an 12.00 fr.; six mois 6.50 fr.; trois mois 3.50 fr. INTERIEUR. » 15.00 Ir.; . 8.00 fr.; . 4.50 fr. HOLLANDE, » 83.00 fr.; - 16.00 fr.; . S.OQfr. 1UXEMB0URG, » 32.00 fr.; » 16.00 fr.; • 8.00 fr. UNION POSTALE, • 42.00 £r.; . ...

Pagina's